Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Propisi


 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 32/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 33/2009, 37/2010, 23/2011 - ispr., 32/2011, 37/2011 - ispr. i 32/2012)
 • ODLUKA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 32/2012)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2012 i 32/2012)
 • STATUT GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2012 - prečišćen tekst i 32/2012)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 24/2012)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA LICA KOJA BIRA ILI POSTAVLJA SKUPŠTINA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list opštine Kruševac", br. 8/2001, 1/2002, 11/2004, 1/2005, 4/2006, 4/2007 i 7/2007 i "Sl. list grada Kruševca", br. 12/2008, 4/2009 i 8/2012)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2008, 8/2009, 6/2011 i 8/2012)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE I PODIZANJU I ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst i 8/2012)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI, DELOKRUGU I RADU ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2011 i 8/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BIZNIS INKUBATOR" U KRUŠEVCU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 12/2009 i 8/2012)
 • ODLUKA O POSTUPKU IZDAVANJA I FORMIRANJA ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 3/2009 i 8/2012)
 • PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZOVANJU DOBROVOLJNOG RADA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2012 i 8/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012)
Izvor: Paragraf Lex