Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Republika Srbija je 2000. godine donela Zakon o potvrđivanju Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 2/2000), čime je pristupila ovoj konvenciji.

Države članice Konvencije obavezale su se da se razoružavaju uništavanjem svih zaliha hemijskog oružja koje poseduju i svih postrojenja za njihovu proizvodnju, uključujući i napušteno oružje. Da bi ostvarile ovaj cilj saglasile su se da se izradi verifikacioni režim za pojedine otrovne hemijske supstance i njihove prekursore (navedene u Listama 1, 2 i 3. Aneksa Konvencije), kako bi se osiguralo da se takve hemijske supstance koriste isključivo u dozvoljene, miroljubive svrhe. To u prvom redu podrazumeva obavezu dostavljanja Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (u daljem tekstu: Organizacija) u Hagu godišnjih deklaracija sa detaljnim podacima koji se tiču proizvodnje, prerade, korišćenja i skladištenja otrovnih hemijskih supstanci relevantnih za Konvenciju. Takođe, ova obaveza obuhvata i prihvatanje međunarodne inspekcije i saradnju u njihovom sprovođenju.

Države članice Konvencije imaju obavezu da osiguraju da pravna i fizička lica pod njihovom jurisdikcijom striktno sprovode Konvenciju, odnosno da na nacionalnom nivou izgrade odgovarajući pravni režim kontrole (nacionalno zakonodavstvo).

Konvencija je dobila još više na značaju usvajanjem Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1540 koja dodatno ojačava njeno sprovođenje (Glava VII Povelje UN).

S obzirom na to da je bivša SFRJ bila jedna od malog broja zemalja sa kapacitetima da proizvode hemijsko oružje i posedovala tu vrstu oružja, pristupanje naše zemlje Konvenciji imalo je višestruki značaj. Dosadašnjim odgovornim odnosom prema Konvenciji stekli smo zavidan ugled među njenim članicama, kao i u Organizaciji, na čijem očuvanju treba kontinuirano raditi.

To, pre svega, podrazumeva ispunjenje svih obaveza iz Konvencije, pri čemu se uvek mora imati u vidu da upravo zbog toga što smo imali hemijsko oružje naša zemlja je predmet dodatne međunarodne pažnje (kontrole) u pogledu primene Konvencije.

Republika Srbija u potpunosti ispunjava sve svoje obaveze iz ove konvencije, redovno podnosi godišnje deklaracije i izvršava sve druge obaveze u vezi sa njenim sprovođenjem.

Zakonom o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 - dalje: Osnovni zakon), između ostalog, propisuju se aktivnosti koje su dozvoljene Konvencijom, odnosno, njime se dalje razrađuju obaveze države članice propisane Konvencijom.

Nakon pristupanja Konvenciji prošlo je preko deset godina. Konferencija država članica (koja je osnovana kao glavni organ Organizacije koji, između ostalog, nadgleda primenu Konvencije i deluje u pravcu unapređivanja njenih ciljeva) u cilju ujednačavanja implementacije Konvencije, donela je u proteklom periodu Odluku - Uputstva koja se odnose na izmenu koncentracionih limita u zavisnosti od kojih postoji obaveza da domaća pravna odnosno fizička lica (u skladu sa Zakonom o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju) podnose izveštaje o proizvodnji hemijske supstance sa Liste 1, 2. i 3. i diskretne organske supstance, o preradi, korišćenju i skladištenju hemijske supstance sa Liste 1. i 2, kao i podatke o fabrici, te obaveza da podnesu i informaciju o planovima za proizvodnju, preradu, korišćenje i skladištenje hemijske supstance, kao i o planovima vezanim za fabriku, pogon, odnosno postrojenje u kojima će se te delatnosti obavljati.

Kako je Osnovni zakon donet u cilju ispunjavanja obaveza koje je država preuzela donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju, to je neophodno da se usaglasi sa odlukom - uputstvima koju je donela Konferencija država članica, čime se postupanje naše države ujednačava sa postupanjem ostalih članova Konvencije, a kao najvažnije osigurava pravilna i potpuna primena Konvencije.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2973-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.10.2013.

<<< Nazad na ostale vesti