Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 615/2013 OD 24. JUNA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 616/2013 OD 24. JUNA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 641/2013 OD 24. JUNA 2013. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "VRBAS-GAS" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP KOVIN-GAS KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)
 • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA FINANSIJSKIH KREDITA IZ INOSTRANSTVA ZA NAMENE IZ ČLANA 21. STAV 2. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2013 i 74/2013)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010, 46/2013 - sporazum i 74/2013 - sporazum)
 • PRAVILA O RADU TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA JP SRBIJAGAS ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA IZ ČLANA 21b ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 140/2004)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 - ispr., 8/2011 i 74/2013)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012 i 74/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI SERTIFIKATA ZA VOZAČA, ROKU VAŽENJA I USLOVIMA ZA PRODUŽENJE VAŽENJA SERTIFIKATA ZA VOZAČA I VOĐENJU REGISTRA IZDATIH SERTIFIKATA ZA VOZAČA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2013 i 74/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 107/2012 i 74/2013)
 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US i 74/2013 - odluka US)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP ("Sl. list grada Beograda", br. 27/2013 i 37/2013 - ispr.)
Izvor: Paragraf Lex