Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA


Predlog zakona o javnim preduzećima

I. UVODNE ODREDBE
1. Pojam javnog preduzeća
Član 1.

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Javno preduzeće se osniva i posluje u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa i zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Na poslovno ime, sedište, zastupanje i statusne promene javnog preduzeća, kao i na druga pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje položaj privrednih društava koje se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (u daljem tekstu: društvo kapitala).

Predlog zakona o javnim preduzećima možete preuzeti putem linka http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2012/novembar/Predlog%20zakona%20o%20javnim%20preduzecima.pdf (ONLINE)

Obrazloženje Predloga zakona o javnim preduzećima možete preuzeti putem linka http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/2012/novembar/OBRAZLOZENJE%20javna%20preduzeca.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 21.11.2012.