Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

GRAĐANI I PRIVREDNI SUBJEKTI UBUDUĆE ĆE SPOROVE UMESTO SUDSKIM PUTEM MOĆI DA REŠAVAJU I SPORAZUMOM, KOJI ĆE IMATI SNAGU IZVRŠNE ISPRAVE, KAO I PRESUDA, I ODMAH POTOM DA PRISTUPAJU IZVRŠENJU


Sporazum će se, umesto preko suda, ostvarivati uz pomoć licenciranih posrednika koje će imenovati Ministarstvo pravde i državne uprave, rekao je danas državni sekretar Danilo Nikolić pred početak javne rasprave u Privrednoj komori Srbije.

Ovakvo rešavanje sporova regulisaće novi zakon o posredovanju u rešavanju sporova. O radnoj verziji tog zakona u toku je javna rasprava i očekuje se da do decembra uđe u skupštinsku proceduru za usvajanje, napomenuo je Nikolić.

Državni sekretar je istakao da je ovaj vid alternativnog rešavanja sporova najlakši način da se sudovi rasterete posla.

Postojeća zakonska rešenja iz Zakona o medijaciji iz 2005. godine nisu dala zadovoljavajuće rezultate i zato se pristupilo promenama, najpre od naziva zakona.

 

Prednosti mirnog rešavanja sporova su, kako je naveo, efikasnost jer POSTUPAK TREBA DA BUDE ZAVRŠEN U ROKU OD 60 DANA OD PRISTUPANJA, i da bude jeftin u odnosu na sudski u kom stranke moraju da plaćaju naknade advokatima, troškove za veštake, svedoke, odlaske na javne rasprave ukoliko su stranke iz različitih gradova ili ako se radi o sporu sa inostranim elementom.

On je istakao da je cilj ovog vida rešavanja spora da se strane dogovore bilo da su u pitanju fizička lica bilo privredni subjekti i da na taj način ne dođe do "neprijateljstva". Obe strane treba sa izađu "nasmejane", za razliku od sudskog spora iz kog jedna strana uvek izlazi nezadovoljna.

Pogodni za rešavanje putem posredovanja su imovinskopravni sporovi, porodični, radni, privredni, upravni, sporovi iz oblasti obrazovanja, zaštite životne sredine, sporovi nastali usled diskriminacije, kao i u svi drugi sporni odnosi u kojima je to pogodno.

Odredbe tog zakona će moći da se primenjuju i na posredovanje u krivičnim i prekršajnim stvarima u pogledu imovinskopravnog zahteva i zahteva za naknadu štete, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

 

Postupak posredovanja uvek inicira jedna strana, ali pošto je baziran na načelu dobrovoljnosti, druga strana treba da se izjasni da li ga prihvata.

Rok od 30 dana za izjašnjenje druge strane da li prihvata da se spor reši mirnim putem, skraćen je na 15 dana, a sud je u svakom slučaju, bar kada je parnični postupak u pitanju, uvek u obavezi da predoči strankama da mogu mirnim putem da reše spor.

Da bi neko postao posrednik treba da ispuni određene uslove koje propisuje zakon: da je državljanin Srbije, da je poslovno sposoban, da nije osuđivan za neko kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim, po preporuci Saveta Evrope - da ima završen fakultet, da je upisan u registar medijatora i da ima važeću licencu koja se izdaje na tri godine, a obnavlja na pet godina.

Posrednik ne mora da bude pravnik, a po novom zakonu sudije će moći da budu posrednici, ali neće moći da primaju naknadu za taj rad i moći će to da obavljaju samo van radnog vremena.

Registar posrednika će biti objavljen na sajtu ministarstva koje će vršiti njihov izbor - licenciranjem i upisom u registar. Strane u sporu sa liste posrednika iz registra će birati ko će biti posrednik u njihovom sporu.

Ako se ne dogovore, sud ili neka druga organizacija će odrediti posrednika.

Stranke mogu same da se dogovore gde će se voditi njihovi pregovori tokom posredovanja, a novim zakonom se ostavlja mogućnost da to bude u zgradama sudova, van radnog vremena.

Sporazumi postignuti posredovanjem će imati snagu izvršne isprave.

Potpise na ispravi će samo overavati sud ili javni beležnik i tako će strane odmah moći da uđu u postupak izvršenja.

 

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti