Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 - dr. pravilnici, 6/2012 - dr. pravilnici i 5/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OSTALIH USLUGA JKP "POGREBNE USLUGE" SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2013 i 13/2013)
 • ODLUKA O CENAMA NEOPHODNIH POGREBNIH USLUGA JKP "GORICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 26/2013)
 • ODLUKA O CENAMA VODE I KANALIZACIJE JKP "NAISSUS" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 26/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Niša", br. 108/2012 i 29/2013)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "CERJANSKA PEĆINA" ("Sl. list grada Niša", br. 26/2013)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJE SARADNJE GRADA NIŠA I UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. list grada Niša", br. 29/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI BODA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 79/2011 i 29/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZONA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA ("Sl. list grada Niša", br. 29/2013)
 • PROGRAM REŠAVANJA STAMBENIH POTREBA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 26/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 83/2012 i 29/2013)
 • REŠENJE O OSNIVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE ("Sl. list grada Niša", br. 32/2013)
 • REŠENJE O O UTVRĐIVANJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA ZA TERITORIJU GRADA NIŠA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 32/2013)
 • SREDNJOROČNI PROGRAM ROBNIH REZERVI GRADA NIŠA ZA PERIOD 2013-2017. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 29/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I MERAMA ZA UKLANJANJE GRAĐEVNISKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 12/2013)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA TREBINJA, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 12/2013)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 32/2012 i 12/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 15/2013 OD 20.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE IVANJICA", BR. 6/2013 OD 20.5.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex