Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA U PRIMENI OD 31. MARTA 2013. GODINE


ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA, objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 119/2012. Na osnovu njega doneta su dva Pravilnika:

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I PRIVREDNIH SUBJEKATA KADA SU KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA DUŽNICI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2013)

Ministarstvo finansija ima mehanizam za svakodnevno budno praćenje da li država i javni sektor poštuju rokove za plaćanje obaveza prema privredi, propisane navedenim zakonom i podzakonskim aktima.

Kako je podsetila pomoćnica ministra finansija i privrede Nina Samardžić, praćenje plaćanje je pod nadzorom i kontrolom Uprave za trezor, i svi direktni i indirektni budžetski korisnici su u obavezi da unose preuzete novčane obaveze prema privredi putem razvijene onlajn aplikacije i na osnovu pravilnika koji je ministarstvo donelo.

Samardžić je podsetila da je zakon, koji je stupio na snagu 31. marta, donet sa namerom da se opšti rokovi plaćanja, koji su postojali na nivou Srbije, a koji su u proseku iznosili 134 dana, skrate, zato što sve zemlje u regionu, imaju prosečni rok plaćanja 69 dana, a zemlje EU 58 dana.

Samardžić je navela da je ministarstvo primilo razne inicijative za izmenu zakona, posebno od trgovaca, i mešovitom robom, velefarmacija, trgovaca semenskim sadnim materijalom, zaštitnim sredstvima i djubrivom da se zakon za njih drugačije tumači, ali da je ocenjeno da zakon treba da se primenjuje u potpunosti.

Ona je napomenula i da je ministarstvo ustanovilo radnu grupu za praćenje primene zakona koja će se sastati krajem ovog meseca, i to će biti njen treći sastanak, a prvi od početka primene zakona.
U toj radnoj grupi, osim predstavnika Ministarstva finansija, su i predstavnici ministarstava poljoprivrede, pravde, a biće uključeno i Ministarstvo trgovine i Visoki savet sudstva.

Osim ovih državnih institucija u radnu grupu su već uključeni i predstavnici Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije, Saveta stranih investitora, kao i Stalne konferencije gradova i opština, dodala je Samardžić.

Ona je objasnila i da će se puni efekti zakona tek videti kada budu dospele prve novčane obaveze preuzete od početka primene zakona.

 

"To znači, ako je jedno malo preduzeće isporučilo trgovinskom lancu 20 faktura u vrednosti od po, na primer, 5.000 dinara, i ukoliko on ne plati u roku, to malo preduzece ima mogućnost da po svakoj toj fakturi naplati još 20.000 dinara kao iznos glavnice, kao iznos pripadajuće kamate i da ili Trgovinski sud ili Ministarstvo finansija i privrede pokrenu po njegovoj prijavi prekršajni postupak, protiv odgovornog lica koji nije ispoštovao rok", rekla je ona.

 

Izvor: Tanjug