Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011, 91/2011, 77/2012, 111/2012 i 16/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. FEBRUARA 2013. GODINE - "FDS" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 16/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU BROJ 424-1373/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2013)
 • ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 16/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA PRISTUP SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE JP "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 16/2013)
 • PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI ("Sl. glasnik RS", br. 117/2012, 118/2012 - ispr. i 16/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI GRANSKOG UDRUŽENJA POSLODAVACA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA "SRBIJATRANSPORT" ("Sl. glasnik RS", br. 16/2013)
 • UREDBA O IZNOSU I NAČINU ISPLATE NAKNADA ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2013)
 • UREDBA O NAKNADI ŠTETA NA LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2010)
 • UREDBA O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2010, 100/2011, 35/2012 i 16/2013)
 • UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA POŽAREVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2012)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2009, 6/2011, 11/2012 i 13/2012)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2010, 8/2011 i 13/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2009 i 13/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2012)
 • ODLUKA O NOVČANOJ NAKNADI ZA PRVOROĐENO DETE U 2013. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/2010, 8/2011 i 13/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU AGRARNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2009 - prečišćen tekst, 9/2009, 8/2011 i 13/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA DODELU STIPENDIJA I NAGRADA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2009 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2009 - prečišćen tekst i 13/2012)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NOVČANU NAKNADU PORODICI U KOJOJ SE RODE BLIZANCI, TROJKE ILI ČETVORKE U 2013. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/2011, 8/2011 i 13/2012)
 • ODLUKA O PRAVIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI GRAĐANA GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2010 - prečišćen tekst i 13/2012)
 • ODLUKA O REGRESIRANJU BORAVKA TREĆEG I SVAKOG NAREDNOG DETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "LJUBICA VREBALOV" POŽAREVAC U 2013. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/2010, 8/2011 i 13/2012)
 • ODLUKA O UPOTREBI GRBA I ZASTAVE GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2009 i 13/2012)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU I GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC U 2013. GODINI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2012)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA JRDP "RADIO POŽAREVAC" IZ POŽAREVCA, SA CENOVNIKOM ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 13/2012)
 • STATUT AGRARNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/2009, 4/2010, 8/2011 i 13/2012)
 • STATUT GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/2009 - prečišćen tekst i 13/2012)
 • STATUT USTANOVE CENTRA ZA KULTURU POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2011 i 13/2012)
 • STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA AKCIJE - JEDNODOMNO UPRAVLJANJE
 • UGOVOR O KREDITU ZA KUPOVINU AUTOMOBILA (KAMIONA - ŠLEPERA)
 • UGOVOR O OROČAVANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA DOBIJANJE KREDITA ZA STAMBENU IZGRADNJU
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 2/2013 OD 25.1.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 20.2.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex