Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 102. STAV 5. ZAKONA O SUDIJAMA


U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je na 29. sednici održanoj 20.12.2012. godine, utvrdio da odredba člana 102. stav 5. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010 i 8/2012 - odluka US) nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-733/2011)

 

 

 

ZAKON O SUDIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010 i 8/2012 - odluka US)

Izbor predsednika sudova
Član 102

Visoki savet sudstva postavlja vršioca funkcije predsednika suda među sudijama izabranim u skladu sa ovim zakonom.

Vršilac funkcije predsednika suda iz stava 1. ovog člana stupa na tu funkciju 1. januara 2010. godine.

Vršioci funkcije predsednika suda obavljaju ovu funkciju do izbora predsednika sudova u skladu sa ovim zakonom.

Predsednici sudova, u skladu sa ovim zakonom, biće izabrani u roku od tri meseca od isteka roka iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno od odredaba st. 1-4. ovog člana, predsednik Vrhovnog kasacionog suda bira se u roku od 90 dana od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva. Predsednika Vrhovnog kasacionog suda bira Narodna skupština, među licima koja ispunjavaju uslove za izbor sudija toga suda, na predlog Visokog saveta sudstva, po pribavljenom mišljenju nadležnog odbora Narodne skupštine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda stupa na tu dužnost 1. januara 2010. godine. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda postaje član Visokog saveta sudstva danom izbora za predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Do 1. januara 2010. godine predsednik Vrhovnog kasacionog suda ima pravo na osnovnu platu jednaku osnovnoj plati predsednika Vrhovnog suda Srbije.

Izvor: Redakcija, 20.12.2012.