Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PRAVA I DUŽNOSTI PORESKOG INSPEKTORA KADA U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE OTKRIJE NEPRAVILNOST KOJA SE NE ODNOSI NA PREDMET KONTROLE


Pitanje:

• Koja ovlašćenja i dužnosti ima poreski inspektor u slučaju kada u toku poreske kontrole otkrije nepravilnost kod kontrolisanog obveznika, ali se ta nepravilnost ne odnosi na predmet terenske kontrole koji je naveden u nalogu za terensku kontrolu?

Odgovor:

Terenska kontrola vrši se u poslovnim prostorijama poreskog obveznika ili na drugom mestu, u zavisnosti od predmeta kontrole, a na osnovu naloga za kontrolu koji izdaje rukovodilac nadležne organizacione jedinice Poreske uprave koja sprovodi kontrolu - direktor Centra za velike poreske obveznike (CVPO), odnosno direktor filijale, a što je propisano članom 123. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012 i 47/2013 - dalje: ZPPPA).

Nalog za obavljanje terenske kontrole dostavlja se poreskom obvezniku, na način propisan članom 36. ZPPPA, neposredno pre početka kontrole. Izuzetno od navedenog stava u slučajevima kada je došlo do poremećaja u prometu na tržištu ili postoji indicija da je povećan obim nelegalne trgovine, poreska kontrola vrši se na osnovu vanrednog plana kontrole koji donosi ministar nadležan za poslove finansija, i tada inspektor terenske kontrole otpočinje postupak kontrole bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku (član 124. stav 2. ZPPPA). Pored navedenog, bez plana kontrole i naloga za kontrolu vrši se i terenska kontrola lica kod lica koja obavljaju neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost (član 129a ZPPPA).

Nalog za kontrolu mora da sadrži sledeće podatke:

- naziv organizacione jedinice Poreske uprave, broj i datum,

- naziv, sedište i poreski identifikacioni broj poreskog obveznika,

- ime, odnosno imena poreskih inspektora koji će vršiti kontrolu i broj službene legitimacije,

- predmet kontrole - jedna ili više vrsta poreza,

- period za koji se vrši kontrola,

- mesto i vreme trajanja kontrole,

- pouku o pravnom leku i

- potpis i pečat.

Ukoliko inspektor u postupku terenske kontrole oceni, na osnovu prikupljenih činjenica da treba proširiti predmet kontrole ili produžiti vreme trajanja kontrole, o tome obaveštava svog rukovodioca. Navedeni rukovodilac donosi nalog o proširenju predmeta kontrole, odnosno produženju vremena trajanja kontrole, a inspektor je dužan da taj nalog dostavi poreskom obvezniku.

Ako inspektor ne postupi na napred navedeni način, tj. obvezniku ne dostavi nalog o proširenju kontrole, odnosno produženju trajanja kontrole, inspektor je učinio bitne povrede pravila postupka na štetu poreskog obveznika, što je razlog zbog kojeg će drugostepeni organ poništiti takvo rešenje i isto vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak.

 

PITANJE I ODGOVOR OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti