Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 53/2013)
 • ODLUKA O KNJIZI GRAFIČKIH STANDARDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011, 1/2012 - ispr. i 21/2013)
 • ODLUKA O IZBORU POSLODAVACA KOJIMA SE ODOBRAVAJU SREDSTVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA ZAŠTITU OD POŽARA STRNIH USEVA I ŽETVE U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2013)
 • REŠENJE O RADNOM VREMENU ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA, KOJIMA SE OBEZBEĐUJE IMPLEMENTACIJA, MONITORING I EVALUACIJA PROGRAMA I PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 29/2013)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2012 i 3/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 3/2013)
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ZA VODE II REDA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 3/2013)
 • STATUT GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list opštine Novi Pazar", br. 14/2008 i "Sl. list grada Novog Pazara", br. 7/2009, 10/2012 i 3/2013)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2013)
 • ODLUKA O PROJEKTIMA KOMUNALNE I SPORTSKE INFRASTRUKTURE ("Sl. list grada Pančeva", br. 34/2011, 27/2012 i 3/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA POGREBNIH USLUGA - CENOVNIK BR. 1 - JKP "Zelenilo" Pančevo ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VREDNOVANJE PROJEKATA U OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA ZA IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA GRADA PANČEVA ZA DRUŠTVENU INTEGRACIJU ROMA 2013 - 2016 ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2013)
 • REŠENJE O ZABRANI PARKIRANJA VOZILA NA JAVNOJ POVRŠINI ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2013)
 • REŠENJE O ZABRANI SAOBRAĆAJA U OBA SMERA NA JAVNOJ POVRŠINI ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2013)
 • KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
 • ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE SOKOBANJA", BR. 9/2013 OD 14.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE VRBAS", BR. 3/2013 OD 4.6.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex