Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 17. MAJA 2013. GODINE - "JT International" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 17. MAJA 2013. GODINE - King Leaf d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 18. MAJA 2013. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 20. MAJA 2013. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012 i 43/2013)
 • ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012 i 43/2013)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA ZA OSNIVANJE BANKE, DOZVOLE ZA RAD BANKE I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE, KAO I NA UTVRĐIVANJE KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE PRVOKLASNE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 43/2013)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU RIZICIMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 - dr. odluka i 43/2013)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA AKREDITACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • PRAVILNIK O KUĆNOM REDU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 43/2013)
 • PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE - PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 47/2010, 21/2011 i 43/2013)
 • PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2012, 9/2013 - ispr., 17/2013 i 43/2013)
 • STRATEGIJA POLICIJE U ZAJEDNICI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • STRATEGIJA RAZVOJA POŠTANSKIH USLUGA U SRBIJI ZA PERIOD 2013-2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA "ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 43/2013)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U MARTU 2013. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013 i 13/2013)
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA I UREĐENJA GRADSKE PLAŽE U SREMSKOJ MITROVICI ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2013)
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 17.5.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex