Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Stručni komentar - KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 25/2013
Stručni komentar - ODREDBE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI NA UTVRĐIVANJE, OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE POČEV OD 2013. GODINE
Stručni komentar - PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN ZARADE PENZIONERA KOJI JE PONOVO ZASNOVAO RADNI ODNOS
Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA PO OSNOVU KREDITA

Izvor: Paragraf Lex