Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

U domenu upravno-procesnog prava u Republici Srbiji još je na snazi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010 - dalje: ZUP) iz 1997. godine.

Važeći ZUP bio je dugogodišnji pouzdani procesni oslonac i valjani nezaobilazni opšti putokaz rada javne uprave. No, iako pravničko-zanatski skladan i stabilan, u novom sistemu Republike Srbije ovaj zakon se pokazuje u mnogim pitanjima kao neprikladan i nedovoljan. Inače, primena zakona koji uređuje postupak donošenja pojedinačnih, jednostranih i dvostranih akata javne uprave, njihovo izvršenje, pravne mogućnosti službenog intervenisanja u već donete akte, a posebno pravna sredstva zaštite stranaka od nepravilnosti tih akata - u svakoj demokratskoj pravnoj državi je veoma široka, raznovrsna, delikatna i rastuća. Otuda je, u sklopu reforme javne uprave u Republici Srbiji, kao i nameravane reforme upravnog sudstva - neophodno, pored drugih, donošenje potpuno novog Zakona o opštem upravnom postupku.

Na prvom mestu, potrebno je usklađivanje ZUP-a sa proverenim aktuelnim uporednopravnim rešenjima i međunarodnim standardima, posebno sa načelima i pravilima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Rim, 1950. godina, sa dodatnim protokolima) koju je tadašnja državna zajednica Srbija i Crna Gora - čiji je sukcesor sadašnja

Republika Srbija, kao samostalna i nezavisna država - ratifikovala 2003. godine.

Strateške novine Predloga ZUP-a (dalje: Predlog) tiču se, naročito:

1) znatno proširivanje predmeta ZUP-a, pored onog standardnog, upravnog akta - i na upravne ugovore, upravne radnje i pružanje javnih usluga, pri čemu je pojmu upravne stvari određena prostranija sadržina;

2) novouvedenih načela srazmernosti, predvidivosti (zaštite legitimnih očekivanja stranaka) i pristupa podacima i zaštite podataka;

3) opštenja organa i stranaka u postupku (posebno pravila o elektronskoj opštenju), a najviše obaveštavanja;

4) pravnih sredstva;

5) izmenjeni i dopunjeni su posebni slučajevi uklanjanja upravnih akata. Značajne su i novine u pogledu stvaranja pravnih pretpostavki za donošenje garantnog akta, za osnivanje službe za pružanje usluga na jednom mestu, načina pokretanja postupka, predviđanja privremenih mera i sl. Takođe, u velikom broju situacija predviđeno je donošenje (procesnih) rešenja, a ne zaključaka. Osnovni kriterijum njihovog razlikovanja u Predlogu je činjenica da li se protiv ovih akata može neposredno uložiti pravno sredstvo, ili ne. Na taj način, u velikoj meri je pojednostavljena identifikacija potencijalnih pravnih sredstava koja se mogu koristiti protiv upravnih akata.

Glavni ciljevi Predloga su:

a) modernizovanje procesnih mehanizama ZUP-a;

b) delotvornije zadovoljenje javnog interesa i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima - lakše i potpunije ostvarenje i zaštita kako zakonitosti, tako i sloboda i prava građana u procesu neposredne primene propisa u upravnoj materiji;

v) nomotehničko poboljšanje i jezičko pojednostavljenje pri formulaciji članova i logičnija sistematizacija zakonskih odredbi.

Tekst Predloga ima ukupno 299 članova i podeljen je u deset delova:

Deo prvi - OSNOVNE ODREDBE I OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA;

deo drugi - UPRAVNO POSTUPANjE;

deo treći - OSNOVNA PRAVILA POSTUPKA;

deo četvrti - PRVOSTEPENI POSTUPAK;

deo peti - REŠENjE I ZAKLjUČAK;

Deo šesti - PRAVNA SREDSTVA;

deo sedmi - POSEBNI SLUČAJEVI UKLANjANjA I MENjANjA REŠENjA;

deo osmi - UPRAVNO IZVRŠENjE;

deo deveti - KAZNENE ODREDBE;

deo deseti - SPROVOĐENjE ZAKONA I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 19.12.2013.