Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi sadržani su u potrebi da se položaj direktora posebnih organizacija i njihovih zamenika, kao i položaj načelnika upravnog okruga, uredi u skladu sa značajem njihovih dužnosti i funkcija u sistemu državne uprave.

Polazeći od toga da posebne organizacije obavljaju stručne poslove značajne za sve organe državne uprave, odnosno stručne poslove koji iziskuju primenu posebnih metoda i saznanja i s njima povezane izvršne poslove, radi obezbeđenja potrebnih kapaciteta i unapređenja kvaliteta rada ovih organa državne uprave neophodno je omogućiti stručnjacima koji obavljaju poslove nastavnika visokoškolske ustanove da istovremeno obavljaju i poslove rukovođenja u posebnim organizacijama, odnosno dužnosti direktora i zamenika direktora posebne organizacije. Stoga, kako bi se ova lica podstakla da preuzmu istaknute funkcije u državnoj upravi, potrebno je omogućiti da istovremeno mogu obavljati i poslove nastavnika visokoškolske ustanove, analogno zakonskom uređenju ovog pitanja za sudije Ustavnog suda.

Takođe, imajući u vidu da poslovi načelnika upravnog okruga utvrđeni Zakonom o državnoj upravi imaju, pre svega, koordinativnu ulogu i podrazumevaju aktivnosti koje su usmerene na usklađivanje rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave, saradnju sa područnim jedinicama organa državne uprave koje nisu obrazovane za područje okruga i saradnju sa opštinama i gradovima sa teritorije upravnog okruga, to se u praksi pokazalo da njihov status državnog službenika na položaju nije shodan vrsti ovlašćenja koja mu saglasno zakonu i drugim propisima pripadaju, odnosno ne obezbeđuje potrebnu podršku neophodnu za sprovođenje politike Vlade.

Predložene izmene pandan su funkciji Generalnog sekretara Vlade, koji na centralnom nivou vlasti obavlja istovrsne poslove koje načelnik upravnog okruga izvršava na nivou upravnog okruga.

Izmene u pogledu uslova koje državni službenik mora da ispunjava za davanje ovlašćenja za vođenje upravnog postupka i odlučivanje o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica, predložene su u odnosu na uočene potrebe organa državne uprave i imalaca javnih ovlašćenja i preduslov su za obezbeđenje potrebnih kadrovskih kapaciteta. Pri tome, navedeni uslov je opšti zakonski minimum koji ne isključuje mogućnost da se posebnim zakonom, iz naročito opravdanih razloga, mogu predvideti zahtevniji uslovi. Istovremeno, potrebno je naglasiti da predloženo rešenje kompatibilno uporednopravnim rešenjima država Evropske unije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 19.12.2013.