Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAREDNE GODINE USVAJANJE STRATEGIJE DECENTRALIZACIJE SRBIJE: Popis nadležnosti na svim nivoima vlasti ključan za proces decentralizacije i reformu lokalne samouprave


Državni sekretar Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije Radoje Savićević izjavio je da je cilj izrade Studije o primeni principa subsidijarnosti u Srbiji efikasniji rad svih nivoa vlasti i kvalitetno pružanje usluga građanima i privredi.

Savićević je na završnoj konferenciji projekta "Studija: Primena principa subsidijarnosti u Srbiji", koja je održana u Palati Srbija, ocenio da u našoj zemlji postoje velike nejasnoće kada je reč o nadležnostima za vršenje određenih poslova.

On je istakao da je resorno ministarstvo odlučno u nameri da uvede red u nadležnostima i poslovima koje za građane i privredu vrše lokalne samouprave.

Državni sekretar je ukazao na to da se često dešava da građani budu upućivani od šaltera do šaltera, od institucije do institucije, jer se ne zna ko je nadležan za rešavanje njihovog zahteva ili problema.

Prema njegovim rečima, događa se i da država donošenjem zakona i podzakonskih akata prenese u nadležnost lokalnih samouprava određene poslove, a da se pri tome ne vodi računa o kapacitetima i sredstvima koja su potrebna za njihovo vršenje, što je bio slučaj sa zimskim i letnjim održavanjem puteva.

Savićević je naglasio da je ovakav pristup ranijih godina bio praksa, što je rezultiralo time da u Srbiji postoje poslovi za koje niko nije nadležan, poslove za koje su svi nadležni, poslove za koje se uopšte ne zna ko je nadležan i poslovi koji su povereni nekome, ali on nije obavešten o tome da je nadležan za njihovo obavljanje.

Prema njegovoj oceni, sve ovo je doprinelo tome da se nadležnosti i poslovi ne obavljaju na valjan način, odgovornost se prebacuje, a građani i privreda ne dobijaju dobre usluge.

Stav Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, kako je objasnio, jeste da se, pre no što se bilo koja nadležnost poveri lokalnim samoupravama, mora utvrditi stanje, odnosno da li postoje kapaciteti za vršenje ovih poslova i usluga, koliko njihovo vršenje košta, kao i to koji su kriterijumi za ocenu kvaliteta pružene usluge.

On je ukazao na to da su sve ove aktivnosti deo procesa koji će rezultirati donošenjem srednjoročne Strategije decentralizacije Srbije, pri čemu je, s obzirom na obim poslova, realno očekivati da taj dokument bude usvojen do kraja 2014. godine.

Učesnici konferencije ocenili su da je decentralizacija proces koji se nikada ne završava, zato što je neophodno uvek i iznova preispitivati da li se poslovi i usluge obavljaju na način koji je odgovarajući i pristupačan za građane.

Studija o primeni principa subsidijarnosti u Srbiji ukazuje na mogućnosti, kapacitete i potrebe za prenošenjem dela republičkih i pokrajinskih nadležnosti na jedinice lokalne samouprave.

S obzirom na to da u našoj zemlji ne postoji sistematična evidencija nadležnosti i poslova svih nivoa vlasti, ovaj projekat je imao za cilj popis svih nadležnosti po sektorima, na svim nivoima vlasti i analizu njihovih efekata kako bi njihov rad bio efikasniji, a pružanje usluga građanima i privredi kvalitetnije.

Rezultati ovog projekta i Studije predstavljaju polaznu osnovu za utvrđivanje stanja, identifikovanje problema i izradu Strategije decentralizacije Srbije.

Projekat je finansiran sredstvima Projektnog fonda za institucionalni razvoj (PROFID), koje je obezbedila Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) u okviru bilateralnog aranžmana između vlada Srbije i Švedske.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 19.11.2013.