Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

AGENCIJA ZA ENERGETIKU DALA SAGLASNOST NA PRAVILA O RADU TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS"


Savet Agencije za energetiku Republike Srbije dao je saglasnost na Pravila o radu transportnog sistema prirodnog gasa JP "Srbijagas", koja je pripremio ovaj operator transportnog sistema. Imajući u vidu da se radi o jednom od najvažnijih i najkompleksnijih podzakonskih akata u oblasti prirodnog gasa, sproveden je postupak javnih konsultacija i izvršene su korekcije i usaglašavanja teksta.

Pravila o radu transportnog sistema JP "Srbijagas" su urađena u skladu sa Zakonom o energetici i usaglašena sa propisima Evropske unije. Pravilima se uređuju principi i postupci planiranja razvoja, uslove priključenjana transportni sistem, merenje, opseg kvaliteta prirodnog gasa, održavanje objekata na transportnom sistemu, razmenu podataka sa operatorima povezanih sistema i postupanje u uslovima poremećaja.

Pravilima o radu transportnog sistema definiše se kako operator transportnog sistema obavlja poslove organizovanja i administriranja tržišta prirodnog gasa i utvrđuju okvir kojim se bliže regulišu prava i obaveze učesnika na tržištu. Pravila uređuju i pristup transportnom sistemu, raspodelu kapaciteta i upravljanje preopterećenjem na ovom transportnom sistemu, utvrđivanje dnevnih količina prirodnog gasa po korisnicima transportnog sistema, pravila balansiranja i obračun odstupanja, kao ifinansijske obaveze korisnika sistema.

Donošenjem Pravila o radu transportnog sistema JP "Srbijagas", uspostavljen je neophodan pravni okvir za dalji razvoj i efikasno funkcionisanje tržišta prirodnog gasa na principu konkurencije i njegovo uklapanje u jedinstveno evropsko tržište.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 19.8.2013.