Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Privredni apelacioni sud: NAKNADA ŠTETE KOD OBEĆANJA RADNJE TREĆEG LICA KOJE ODBIJA ISPUNJENJE OBAVEZE POVERIOCU - Zakon o obligacionim odnosima: član 153
  • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST UTVRĐIVANJA PRAVA SVOJINE NA STVARIMA STEČENIM BEZ OSNOVA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 210 i 214
  • Privredni apelacioni sud: NEPOTPISIVANJE UGOVORA O NAMIRENJU POTRAŽIVANJA SA SUBJEKTOM PRIVATIZACIJE - Zakon o privatizaciji: član 20
  • Privredni apelacioni sud: OCENA BLAGOVREMENOSTI ŽALBE PRIMENOM PRAVILA O RAČUNANJU ROKOVA - Zakon o parničnom postupku: član 106 stav 4
  • Privredni apelacioni sud: ODBIJANJE TUŽBENOG ZAHTEVA ZA PLAĆANJE NAKNADE NA IME ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE - Zakon o parničnom postupku: član 187 i član 476 stav 2
  • Privredni apelacioni sud: UPIS ZALOŽNOG PRAVA NA NEPOKRETNOSTI ČIJI JE VLASNIK OSNIVAČ PRAVNOG LICA U STEČAJU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 20 i 21
Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti