Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI KONTROLE POSLOVANJA BANAKA


Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 14. maja 2013. godine usvojio Izmene i dopune Odluke o upravljanju rizicima banke http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/upravljanje_rizicima_i.pdf (ONLINE), Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/klasifikacija_bilansne_aktive_i.pdf (ONLINE) i Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/kpb/saglasnosti_dozvole_i.pdf (ONLINE).

Izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke bankama se omogućava da potraživanja od pravnog lica i preduzetnika (dospela i nedospela) ustupe drugoj banci. Cilj ove dopune je stvaranje uslova za prenos kreditnog portfolija banke ili njegovog dela drugoj banci, pri čemu ostaje propisan izuzetak da dospela potraživanja od pravnih lica i preduzetnika banka može ustupiti i drugom pravnom licu. Takođe, detaljnije se propisuju obaveze banke vezano za uvođenje novih proizvoda i poveravanje aktivnosti trećim licima, dokumentacija koju banka treba da dostavi Narodnoj banci Srbije uz obaveštenje o uvođenju novih proizvoda, odnosno poveravanju aktivnosti i preciziraju se rokovi za to obaveštavanje.

Osnovni cilj izmena Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke je usklađivanje odredaba kojima se uređuje klasifikacija potraživanja banke sa izmenama Odluke o upravljanju rizicima banke u delu koji se odnosi na ustupanje potraživanja. Osnovne novine ogledaju se u tome da se propisuje da ustupanje potraživanja drugoj banci ne utiče na klasifikaciju potraživanja koju vrši banka prijemnik prema kriterijumu blagovremenosti, s tim da je banka ustupilac dužna da banci prijemniku dostavi podatke o urednosti dužnika u izmirivanju obaveza. Takođe, izmenjene su odredbe kojima se uređuje klasifikacija potraživanja u najnepovoljniju, D kategoriju, kako njima ne bi bila obuhvaćena nedospela potraživanja od banke prijemnika.

Cilj izmena Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije, kao i na utvrđivanje kriterijuma za određivanje prvoklasne banke, jeste pojednostavljenje postupka Narodne banke Srbije prilikom obrade zahteva za osnivanje banke i sticanje vlasništva u banci. Kriterijumi za ocenu boniteta potencijalnog osnivača ili sticaoca vlasništva u banci koji je pravno lice s kreditnim rejtingom investicionog ranga ujednačavaju se s pravilima koja važe za banke, a ako je potencijalni osnivač ili sticalac vlasništva u banci lice za posebne namene (special purpose vehicle - SPV), ocena finansijskog stanja će se, umesto za to lice, vršiti za lica koja tom licu obezbeđuju sredstva za ulaganje u kapital banke.

Izmene i dopune pomenutih odluka stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 19.5.2013.