Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O REGISTRU HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 16/2012, 47/2012 i 15/2013)
 • ODLUKA O CENI ISHRANE U PRODUŽENOM BORAVKU DECE OSNOVNOG ŠKOLSKOG UZRASTA I CENI UŽINE ZA DECU OSNOVNO - ŠKOLSKOG UZRASTA I DECU OBUHVAĆENU PRIPREMNIM PREDŠKOLSKIM PROGRAMOM ("Sl. list grada Niša", br. 4/2013)
 • ODLUKA O CENI ODRŽAVANJA STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list grada Niša", br. 4/2013)
 • ODLUKA O AKUSTIČKOM ZONIRANJU I MERAMA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 43/2012)
 • ODLUKA O DRŽANJU PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 43/2012)
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ INSPEKCIJI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 43/2012)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 21/2011, 32/2011, 5/2012 i 43/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 33/2009, 37/2010, 32/2011, 37/2011 - ispr. i 43/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 43/2012)
 • ODLUKA O PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 43/2012)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 43/2012)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2011 i 43/2012)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 43/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 28/2012 i 43/2012)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2012 i 1/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2012 i 1/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O DODELJIVANJU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2012)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 12/2011, 28/2012 i 1/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2012 i 1/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2012 i 1/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA MOBILNIH I FIKSNIH TELEFONA GRADONAČELNIKA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 13/2009,19/2009, 15/2011 i 1/2013)
 • PROGRAM OTUĐENJA ILI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2012)
 • PROGRAM POTREBA ZA AUTO-TAKSI PREVOZOM NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2012)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 28/2012)
 • REŠENJE KOJIM SE UTVRĐUJE GODIŠNJA PRETPLATNA CENA "SLUŽBENOG LISTA GRADA KRALJEVA" ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 27/2012)
 • PRAVILNIK O UPUĆIVANJU ZAPOSLENIH NA RAD U INOSTRANSTVO
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 71/2012 OD 29.12.2012. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 13.2.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex