Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


 
  • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2012
  • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2012
  • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2012
  • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOD KOJEG SE SMATRA DA PROMET DOBARA I USLUGA NIJE IZVRŠEN - "Sl. glasnik RS", br. 118/2012
  • Stručni komentar - POZIV MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE ZA PODNOŠENJE INFORMATIVNE PORESKE PRIJAVE
  • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE OBAVEZA IZ RANIJIH GODINA KOJE SU DELIMIČNO PRIZNATE PO OSNOVU VANSUDSKOG PORAVNANJA
  • Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN POVRAĆAJA ROBE
  • Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike od 12.12.2012. godine •
      
Izvor: