Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DEKLARACIJA O POLOŽAJU JAVNOG TUŽILAŠTVA I NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE U REPUBLICI SRBIJI


NAPOMENA : Deklaracija će naknadno biti dopunjena tekstom koji usaglase članovi radne grupe oformljene na skupstini Udruzenja 9. novembra.

Imajući u vidu :

1. Početak primene novog Zakonika o krivičnom postupku kojim je javno tužilaštvo preuzelo znatan broj do sada sudskih ovlašćenja i nova procesna prava i dužnosti javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca i tužilačkih pomoćnika.

2. Očekivano usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava kojim će se omogućiti premeštaj javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca bez njihove saglasnosti i to na osnovu odluka Državnog veća tužilaca.

3. Najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru, što će prouzrokovati pogoršanje materijalnog položaja javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca, tužilačkih pomoćnika i ostalih zaposlenih u javnom tužilaštvu, a u cilju obezbeđenja samostalnosti javnog tužilaštva, očuvanja materijalnog položaja nosilaca javnotužilačke funkcije i zaposlenih u javnom tužilaštvu, kao i radi zaštite interesa građana i ostvarivanja načela vladavine prava, saglasno principima iz Nacionalne strategije za reformu pravosuđa, na predlog Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

SKUPŠTINA UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE usvaja

DEKLARACIJU
o položaju javnog tužilaštva i nosilaca javnotužilačke funkcije u Republici Srbiji

Već je izvesno da je početak primene novog Zakonika o krivičnom postupku izazvao negativne posledice po funkcionisanje javnog tužilaštva i pravosuđa i da je doveo u pitanje mogućnost učesnika da ostvare svoja prava u krivičnom postupku. U vezi sa time ukazujemo na sledeće probleme.

Prvo, Zakon o krivičnom postupku je počeo da se primenjuje u situaciji kada u tekstu Zakonika nisu izvršene ni nužne korekcije i poboljšanja na koja je ukazivala stručna javnost.

Drugo, u budžetu javnog tužilaštva za ovu godinu nisu predviđena posebna novčana sredstva za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku.

Treće, nije izvršeno neophodno povećanje broja nosilaca javnotužilačke funkcije, pomoćnika i administracije u javnim tužilaštvima.

Četvrto, pretežnom broju tužilaštava nedostaju prostorni uslovi za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku (prostorije za zadržavanje, za preduzimanje radnji u istrazi i sl).

Peto, nije donet Zakon o o javnotužilačkim taksama i drugi prateći propisi koji su neophodni za primenu novog Zakonika.

Zato se pozivaju nadležni državni organi, u prvom redu nadležna ministarstva i Državno veće tužilaca, da neodložno preduzmu mere i da u okviru svoje odgovornosti stvore neophodne pravne, materijalne, finansijske, tehničke, smeštajne, organizacione i druge uslove za nesmetano funkcionisanje javnog tužilaštva i sprovođenje nadležnosti javnog tužilaštva u smislu novog Zakonika o krivičnom postupku, uključujući i izbor potrebnog broja zamenika javnih tužilaca, prijem u radni odnos odgovorajućeg broja tužilačkih pomoćnika i administracije u tužilaštvu.

Predlogom Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, (član 14), omogućava se trajni premeštaj nosilaca pravosudne funkcije bez njihove saglasnosti u javna tužilaštva i sudove kojima je promenjeno područje na kome vrše nadležnost. Takođe je predviđeno da se javna tužilaštva, kojima se ovim zakonom menja nadležnost, smatraju ukinutim i da u tim slučajevima prestaje funkcija javnog tužioca.

Pozivamo predlagača Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i tužilaštva, da u proceduri usvajanja precizira član 14. Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, tako što će predvideti da funkcija javnom tužiocu prestaje samo u slučaju promene nadležnosti u pretežnoj meri, kao i da Državno veće tužilaca uspostavi objektivne principe i fer proceduru za premeštaj nosilaca javnotužilačke funkcije zasnovanim na načelu dobrovoljnosti.

Nedavno predstavljenim merama nazvanim "Mere za oporavak srpske privrede", predviđeno je smanjivanje plata zaposlenih u javnom sektoru ako je iznos plate veći od 60.000,00 dinara i ta mera će obuhvatiti i nosioce javnotužilačke funkcije, tužilačke pomoćnike, kao i administrativne radnike u tužilaštvu.

Na taj način pogoršaće se materijalni položaj nosilaca javnotužilačke funkcija i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu. Prava je prilika da podsetimo da međunarodni standardi u pravosuđu, takvu vrstu mera ne preporučuju. Tačnije, jednom dostignuti nivo plata u pravosuđu ne bi trebalo smanjivati. Predstavljena mera je u suprotnosti sa početkom primene novog Zakonika o krivičnom postupku, prema kome je javno tužilaštvo preuzelo veliki broj, do sada sudskih nadležnosti, ovlašćenja i obaveza što je u velikoj meri povećalo obim poslova javnog tužilaštva. Osim toga, trebalo bi imati u vidu da se primenom predstavljenih mera na nosioce pravosudnih funkcija i sudijske i tužilačke pomoćnike ne može ostvariti značajnija ušteda u javnim finansijama jer se radi o veoma malom broju ljudi koji ne predstavlja ni 1 % zaposlenih u javnom sektoru.

Zato se pozivaju nadležni državni organi - Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija, kao i Narodna skupština Republike Srbije, da se od primene predstavljenih mera, izuzmu nosioci pravosudne funkcije, tužilački i sudijski pomoćnici ili da se opseg primene pomenutih mera bitno ograniči imajući u vidu iznete razloge.

Ovlašćuju se Predsednik UTS i Upravni odbor UTS, da radi zaštite položaja javnog tužilaštva u Republici Srbiji, nosilaca javnotužilačke funkcije i tužilačkih pomoćnika, preduzimaju sve potrebne aktivnosti pred relevantnim domaćim i međunarodnim telima. 

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 18.11.2013.