Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA


Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi stvaranja pravnog osnova za mogućnost otpisa obračunate a neplaćene kamate, uz ispunjenje propisanih uslova, na obaveze po osnovu određenih javnih prihoda koje su dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, kao i za mirovanje glavnog poreskog duga po tim osnovama (bilo da je reč o javnim prihodima koje naplaćuje Poreska uprava, ili o izvornim javnim prihodima jedinice lokalne samouprave čija skupština o tome donese odluku).

Na ovaj način omogućava se, s jedne strane, da se poreski obveznici (privredna društva i preduzetnici) finansijski rasterete, kako bi bili u mogućnosti da u propisanim rokovima izmiruju tekuće obaveze, čime se ujedno stvaraju uslovi za oživljavanje i razvoj privrede i preduzetništva. Davanjem istovrsnih prava poreskim obveznicima - fizičkim licima obezbeđuje se ravnopravan poreski tretman svih poreskih obveznika u poreskopravnom sistemu.

S druge strane, pravo na mirovanje glavnog poreskog duga stiče se ako se obaveze dospele za plaćanje u novembru i decembru 2012. godine plate do 31. januara 2013. godine. Ostvarivanje prava na otpis kamate uslovljava se blagovremenim izmirenjem tekućih obaveza u periodu mirovanja glavnog duga.

Pri tome se period mirovanja razlikuje prema ekonomskoj snazi obveznika (fizičkom licu, preduzetniku, kao i pravnom licu koje nije razvrstano kao veliko pravno lice - do 31. decembra 2014. godine, a pravnom licu koje je razvrstano kao veliko pravno lice - do 31. decembra 2013. godine). Kako se prava predložena ovim zakonom, principijelno, utvrđuju po službenoj dužnosti nadležnog organa (a samo izuzetno po zahtevu obveznika), stvara se osnov za procesno jednostavniju i bržu naplatu zaostalih dugova.

Kao posledica neizmirivanja obaveza u skladu sa ovim zakonom, od strane obveznika koji je ostvario pravo na mirovanje duga, predlaže se uvećanje tog duga za pripadajuću kamatu i sprovođenje prinudne naplate.

Imajući u vidu da je reč o odstupanjima od standardne poreske strukture, koji umanjuju iznos naplaćenih prihoda koji se mogu uvoditi samo zakonima kojima se uvodi odgovarajući porez, saglasno odredbi člana 2. tačka 22) Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012), nisu razmatrane mogućnosti da se problemi koje ovaj opšti akt treba da reši, reše i bez njegovog donošenja.

Pored toga, uređivanjem ove materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poresko-pravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 18.11.2012.