Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Zakon o zaštiti konkurencije (dalje: Zakon) predstavlja izraz pravne harmonizacije sa propisima Evropske unije, sadrži pravila konkurencije koja su usaglašena sa merodavnim pravom EU, naročito pravilima iz čl. 101. (81) i 102. (82) Ugovora o funkcionisanju EU, kao i procesni i institucionalni okvir za adekvatnu primenu tih pravila.

Komplementarnost pravila konkurencije i ispunjavanje preuzetih obaveza u vezi s tim, je naročito istaknuto Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. (član 73. SSP i član 38. Prelaznog trgovinskog sporazuma).

Razlozi za donošenje ovih izmena i dopuna Zakona, vezani su za unapređenje procesnog okvira primene pravila o konkurenciji, a radi otklanjanja uočenih nedostataka u tom postupku u periodu od njegovog stupanja na snagu u novembru 2009. godine u praksi Komisije i nadležnog suda, kao i na osnovu primedaba i komentara iz Izveštaja o napretku Srbije za 2012. godinu Evropske komisije.

Najznačajnije procesne izmene podrazumevaju:

preciziranje kriterijuma za utvrđivanje dominantnog položaja učesnika na tržištu, a na osnovu koncepta prihvaćenog u praksi Evropskog suda pravde, i prebacivanje tereta dokazivanja dominantnog položaja u potpunosti na Komisiju;

produženje postupka ispitivanja koncentracije po službenoj dužnosti, sa tri na četiri meseca;

izmenu odredbe o prekidu postupka radi stvaranja procesnih uslova za donošenje takve odluke na osnovu predloga obaveza koje je stranka spremna dobrovoljno da preuzme radi otklanjanja mogućih povreda konkurencije (commitment decision);

produženje roka zastarelosti za vođenje postupka sa tri na pet godina od dana izvršenja, propuštanja ili poslednjeg dana radnje povrede konkurencije, koji se prekida svakom radnjom upostupku, ali ne može biti duži od deset godina; isti rokovi važe i za naplatu izvršne mere zaštite konkurencije;

proširenje uslova primene procesnog penala;

preciziranje rokova za postupanje u upravnom sporu po tužbi protiv rešenja Komisije.

Pored toga, radi unapređenja organizacionih uslova rada Komisije za zaštitu konkurencije, predviđene su izmene u pogledu strukture sastava Saveta, ukidanje postojećeg zakonskog rešenja koje je predviđalo da se u slučaju umanjenja ili ukidanja mere zaštite konkurencije, kamata na naplaćeni iznos mere sprovodi na teret računa Komisije za zaštitu konkurencije, kao i uvođenje Etičkog kodeksa za rad Komisije i njenih predstavnika.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2853-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 18.7.2013.