Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Obaveštenje operatorima koji koriste ili nameravaju da koriste veleprodajne usluge raščlanjenog pristupa lokalnoj petlji "Telekom Srbija" a.d.


U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010 - dalje: Zakon), Pravilnikom o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011 - dalje: Pravilnik), kao i rešenjima Republičke agencije za elektronske komunikacije (dalje: Agencija) o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom (dalje: operator sa ZTS) na veleprodajnom tržištu (fizičkog) pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima (uključujući deljeni i potpuni raščlanjeni pristup lokalnoj petlji), a kojima je, između ostalog, određena obaveza objavljivanja određenih podataka u formi standardne ponude i obaveza nediskriminatornog postupanja prilikom pružanja usluga na relevantnom tržištu, Agencija je razmotrila Standardnu ponudu za za uslugu raščlanjenog pristupa lokalnoj petlji Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d.(dalje: Standardna ponuda) u cilju utvrđivanja da li je ista sačinjena i objavljena u skladu sa navedenim aktima.

Konstatuje se da je Standardna ponuda sačinjena u skladu sa rešenjem broj 1-02-3491-568/11-37 od 29.11.2011. godine, kao i rešenjem broj 1-02-3491-816/11-52 od 30.04.2012. godine i Izveštajem o analizi veleprodajnog tržišta (fizičkog) pristupa elementima mreže i pripadajućim sredstvima (uključujući deljeni i potpuni raščlanjeni pristup lokalnoj petlji). Standardna ponuda operatora sa ZTS na tržištu raščlanjenog pristupa lokalnoj petlji je objavljena na Internet stranici Agencije.

Standardna ponuda "Telekom Srbija" a.d.:

Standardna ponudaza uslugu raščlanjenog pristupa lokalnoj petlji Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d.
http://www.ratel.rs/upload/documents/Standardne_ponude/Telekom%20Srbija%20-%20usluga%20rasclanjenog%20pristupa.pdf (ONLINE)

Standardna ponuda, pored toga što će odrediti buduće ugovore između operatora, imaće uticaj i na postojeće ugovore, saglasno odredbi člana 14. Pravilnika, kojom je propisano da su ugovorne strane, od kojih je najmanje jedna operator sa ZTS, u obavezi da ugovore koji su zaključeni usklade sa standardnim ponudama koje su sačinjene u skladu sa Pravilnikom u roku od 30 dana od početka primene odgovarajuće standardne ponude.

Početak primene napred navedene standardne ponudeje 1.6.2012. godine.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 18.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti