Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• PRIMER: ANEKS UGOVORA O RADU - PRODUŽENJE ROKA NA KOJI JE ZASNOVAN RADNI ODNOS DO ISTEKA KORIŠĆENJA PORODILJSKOG I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA
• PRIMER: REŠENJE O ODOBRAVANJU PRAVA ZAPOSLENE NA JEDNU ILI VIŠE DNEVNIH PAUZA U TOKU DNEVNOG RADA ILI SKRAĆENJE RADNOG VREMENA
• PRIMER: TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
• PRIMER: ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENE NA JEDNU ILI VIŠE DNEVNIH PAUZA U TOKU DNEVNOG RADA ILI SKRAĆENJE RADNOG VREMENA
• Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013
• Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA - MARIJIN ZAKON - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013: • Propisane posebne mere koje se sprovode prema učiniocima krivičnih dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima i uređen način vođenja posebne evidencije lica osuđenih za ta krivična dela •
• Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O ZAKLJUČIVANJU I IZVRŠAVANJU MEĐUNARODNIH UGOVORA - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013

Izvor: Paragraf Lex