Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 18.4.2013. godine)
 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 18.4.2013. godine)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE STOGODIŠNJICE PRVOG SVETSKOG RATA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ODNOSE SA EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION VOJVODINE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2011, 74/201, 55/2012 i 35/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU FABRIKE HARTIJE MILANA VAPE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PALATE GLAVNE POŠTE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STARE KAPETANIJE U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE RAJH U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE KLASNE LUTRIJE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE VOJNOGEOGRAFSKOG INSTITUTA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2012 i 35/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU KONTROLE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA, OBAVLJANJA TEHNIČKIH PREGLEDA I ZAŠTITE OD ŠTETNIH SMETNJI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2011 i 35/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE LICA OVLAŠĆENOG ZA VRŠENJE NADZORA NAD PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI LETAČKOG OSOBLJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2008 i 33/2013 - dr. pravilnik)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 8% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 17.4.2013. godine)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2013. DO 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 5/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O UTVRĐENJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2013. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA PRAĆENJE RADOVA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2013)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 28/2012 i 29/2012 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 35/2013 - odluka US)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MESEČNE DELIMIČNE NAKNADE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2013)
 • ODLUKA O VISINI CENE ČASA USLUGE KORISNIKA POMOĆI U KUĆI ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2013)
 • ODLUKA O VISINI CENE DNEVNOG SMEŠTAJA U PRIHVATILIŠTU NEZBRINUTIH LICA I ŽRTAVA NASILJA ("Sl. list grada Čačka", br. 7/2013)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA U OBLASTI SPORTA ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2013, 2/2013 i 7/2013)
 • PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA I PRUŽANJU USLUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI IZ NADLEŽNOSTI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2013)
 • ANEKS UGOVORA O RADU - PRODUŽENJE ROKA NA KOJI JE ZASNOVAN RADNI ODNOS DO ISTEKA KORIŠĆENJA PORODILJSKOG I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU PRAVA ZAPOSLENE NA JEDNU ILI VIŠE DNEVNIH PAUZA U TOKU DNEVNOG RADA ILI SKRAĆENJE RADNOG VREMENA
 • TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU
 • ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENE NA JEDNU ILI VIŠE DNEVNIH PAUZA U TOKU DNEVNOG RADA ILI SKRAĆENJE RADNOG VREMENA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. GLASNIK OPŠTINE GORNJI MILANOVAC", BR. 7/2013 OD 15.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BAČKA PALANKA", BR. 12/2013 OD 15.4.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: PROPISI: U MAJU NAJAVLJENE IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U CILJU DONOŠENJA POSEBNIH PRAVILNIKA A DO KRAJA GODINE BIĆE USVOJEN I NOV ZAKON
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 17.4.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex