Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Ustavni sud: ELEMENTI ODLUKE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI I ODLUKE O UTVRĐENJU NEUSTAVNOSTI I NEZAKONITOSTI OPŠTEG PRAVNOG AKTA - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: član 48
 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA KOJI JE TRAJAO PET GODINA I SEDAM MESECI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OPŠTEG AKTA KOJI JE U TOKU POSTUPKA USAGLAŠEN S USTAVOM, ODNOSNO ZAKONOM - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: član 25 tačka 1)
 • Ustavni sud: OCENA USTAVNOSTI SAVEZNIH ZAKONA I DRUGIH SAVEZNIH PROPISA KOJI SE PREMA USTAVNOJ POVELJI DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA PRIMENJUJU KAO REPUBLIČKI PROPISI - Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora: član 64
 • Ustavni sud: POSTUPANJE USTAVNOG SUDA KADA NIJE DOBIJEN ODGOVOR OD DONOSIOCA OSPORENOG AKTA - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: član 16
 • Ustavni sud: POVRATNO DEJSTVO PROPISA O UVOĐENJU NOVIH OBAVEZA ZA SUBJEKTE KOJI SU IZVRŠILI SVOJE OBAVEZE PREMA PROPISIMA VAŽEĆIM U VREME NASTANKA ODREĐENOG ODNOSA - Ustav Republike Srbije: član 121
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U VANPARNIČNOM POSTUPKU KOJI JE TRAJAO DUŽE OD 21 GODINE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: PRAVNO DEJSTVO OPŠTIH AKATA DONETIH ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA, NAKON PRESTANKA ZAKONA ZA ČIJE IZVRŠAVANJE SU DONETI - Ustav Republike Srbije: član 119
 • Ustavni sud: RAVNOPRAVNOST RAZLIČITIH OBLIKA SVOJINE U VREDNOVANJU USTUPANJA STANA KAO JEDNOG OD KRITERIJUMA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA - Ustav Republike Srbije: član 56 stav 2
 • Ustavni sud: RAZMATRANJE POJEDINIH USTAVNOPRAVNIH PITANJA POSLE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O STANOVANJU - Zakon o stanovanju: član 57
 • Ustavni sud: USKLAĐIVANJE FORMI AKATA U USTAVNOSUDSKOM POSTUPKU - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: čl. 45, 46 i 47
 • Ustavni sud: USTAVNOPRAVNA PITANJA LOKALNE SAMOUPRAVE - Ustav Republike Srbije: član 113 st. 1 i 2
 • Ustavni sud: UTVRĐIVANJE POSTOJANJA NAROČITO OPRAVDANIH RAZLOGA IZ ČLANA 120. USTAVA REPUBLIKE SRBIJE KAO USLOVA ZA STUPANJE AKTA NA SNAGU PRE ISTEKA OSMOG DANA OD OBJAVLJIVANJA I POSTUPAK UTVRĐIVANJA POVRATNOG DEJSTVA ZAKONA U SMISLU ČLANA 121. USTAVA KAO USLOVA USTAVNOSTI ZAKONA - Ustav Republike Srbije: član 120 i član 121 stav 2
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU LOLIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 44095/06) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - ZAHTEV ZA IZVRŠENJE PRESUDE I NOVA PARNICA NISU NEOPHODNI U SLUČAJU KADA JE DUŽNIK PREDUZEĆE POD KONTROLOM DRŽAVE, A PRESUDA NIJE IZVRŠENA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU PEJČIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 34799/07) - POVREDA PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE U VEZI SA NEZAKONITOM OBUSTAVOM ISPLATE PENZIJE VOJNOG PENZIONERA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokola 1
Izvor: Paragraf Lex