Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST ODREDABA PRAVILNIKA KOJIM SU UREĐENA PITANJA KOJA SE SAGLASNO USTAVU MOGU UREDITI SAMO ZAKONOM - Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva: član 39 st. 2 i 4
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST OPŠTEG AKTA VLADE KOJIM SU UREĐENI ODNOSI IZVAN NJENE NADLEŽNOSTI UTVRĐENE USTAVOM REPUBLIKE SRBIJE - Uredba o naknadi štete na licima: čl. 1 do 18
 • Vrhovni kasacioni sud: NEOSNOVANOST ZAKLJUČKA O POSTOJANJU GRUPE ILI ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE KOJI SE ZASNIVA SAMO NA ČINJENICI DA JE RAZBOJNIŠTVO IZVRŠENO OD STRANE VEĆEG BROJA LICA - Krivični zakonik: član 206 st. 2 i 3
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE ZAKONA KOJA BI PREDSTAVLJALA OSNOV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZNI SADRŽAJ SUDSKE ODLUKE O ODRŽAVANJU GLAVNOG PRETRESA U ODSUSTVU OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 445 stav 3
 • Vrhovni kasacioni sud: ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA ODREĐIVANJE PRITVORA PREMA MALOLETNIKU NAKON PODNOŠENJA PREDLOGA ZA IZRICANJE KRIVIČNE SANKCIJE - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica: član 67 stav 5
 • Vrhovni kasacioni sud: POGREŠNO OBRAČUNAVANJE NAGRADE ZA RAD ADVOKATA KAO BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 368 stav 1 tačka 11)
 • Vrhovni kasacioni sud: POSTUPANJE PO ŽALBI PROTIV REŠENJA O KAŽNJAVANJU BRANIOCA USLED NEOPRAVDANOG IZOSTANKA SA GLAVNOG PRETRESA - Zakon o uređenju sudova: član 24 stav 1 tačka 1)
 • Vrhovni kasacioni sud: REŠAVANJE DRUGOSTEPENOG SUDA U POSTUPKU PO ŽALBAMA NA REŠENJE BEZ DONOŠENJA JEDINSTVENE ODLUKE - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 398, 402 i 403
 • Vrhovni kasacioni sud: SADRŽAJ IZREKE OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 41 stav 2 i član 56
 • Vrhovni kasacioni sud: UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA GRUBIM KRŠENJEM SAOBRAĆAJNIH PROPISA - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: član 41 stav 2 i član 133 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONSKA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA PROTIVPRAVNO ZAUZIMANJE ZEMLJIŠTA - Krivični zakonik: član 218
Izvor: Paragraf Lex