Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROGRAM MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2013. GODINI


Osnovni cilj monetarne politike Narodne banke Srbije (NBS) je postizanje ciljane inflacije u srednjem roku, čime se doprinosi održavanju stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta, navedeno je u Progamu monetarne politike NBS za 2013. godinu.

Kako se ističe, monetarna politika će se zasnivati na Memorandumu NBS o monetarnoj strategiji i Memorandumu NBS o ciljanim stopama inflacije do 2014. godine.

Cilj monetarne politike NBS u 2013. godini, izražen je kao godišnja procentualna promena indeksa potrošačkih cena. Ciljana inflacija iznosi četiri plus minus 1,5 odsto, što je iznad nivoa kvantitativne definicije cenovne stabilnosti i nivoa ciljane inflacije u razvijenim zemljama (dva ili 2,5 odsto).

Postavljeni cilj za inflaciju zasnovan je na oceni da u tom periodu neće biti završene strukturne reforme i liberalizacija cena, tj. nominalna, realna i strukturna konvergencija prema EU. Izvršni odbor NBS donosiće odluke o monetarnoj politici koje će biti usmerene na postizanje niske i stabilne inflacije u srednjem roku.

NBS će nastojati da cilj ostvari pomoću osnovnog instrumenta monetarne politike - kamatne stope, koja se primenjuje u sprovođenju glavnih operacija na otvorenom tržištu. Visina te stope će se menjati na dosledan i predvidiv način, zavisno od ekonomskih kretanja i projekcije inflacije.

Pored toga, NBS će koristiti sve druge instrumente iz svoje nadležnosti da bi se cilj ostvario. NBS je najavila da će nastaviti da sprovodi režim rukovođenog plivajućeg deviznog kursa.

Banka će intervencije na deviznom tržištu sprovoditi radi smanjenja prekomernih dnevnih oscilacija kursa ili stimulisanja obima prometa, s ciljem nesmetanog funkcionisanja deviznog tržišta, kao i radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i cena na domaćem tržištu.

Ona će nastaviti da razvija i jača tržišne instrumente monetarnog regulisanja i da, u saradnji s bankama, stvara uslove za dalje unapređenje međubankarskog tržišta novca.

Takođe će nastaviti da sprovodi strategiju dinarizacije koja se zasniva na tri stuba: na očuvanju makroekonomske stabilnosti, na razvoju dinarskog novčanog tržišta i tržišta kapitala i na razvoju instrumenata zaštite od deviznog rizika.

Ako se efekti globalne krize i u budućnosti budu prenosili na domaći bankarski sistem i privredu, NBS će samostalno, kao i u saradnji s Vladom Srbije, preduzimati neophodne mere radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

U režimu ciljanja inflacije, značajna je koordinacija monetarne i fiskalne politike. Vlada RS se Sporazumom o ciljanju inflacije, obavezala da će sprovoditi održivu i predvidivu fiskalnu politiku u skladu s ciljanom inflacijom.

U slučaju da odstupanje inflacije od utvrđenog cilja traje duže od šest uzastopnih meseci - NBS će vladu pismeno obavestiti o razlozima tog odstupanja, merama koje se moraju preduzeti i vremenu potrebnom da se inflacija vrati na utvrđeni cilj.

Kompletan tekst Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2013. godini možete preuzeti putem linka http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/mon/mon_politika_program_2013.pdf (ONLINE)

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 17.12.2012.