Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRADA NACRTA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI OD GRADA DO KRAJA 2013. GODINE: OTKLANJANJE NEDOSTATAKA UOčENIH U PRIMENI ZAKONA O ZAšTITI OD POżARA I UREđIVANJE ULOGA SVIH SUBJEKATA U SISTEMU ODBRANE OD GRADA U REPUBLICI SRBIJI


Tokom primene Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009) uočeni su određeni nedostaci, uglavnom tehničke prirode, usled čega su u Ministarstvu unutrašnjim poslova odlučili da pristupe pisanju Nacrta izmena i dopuna Zakona o zaštiti od požara, kako bi se dati nedostaci otklonili, izjavio je 15. oktobra za Paragraf načelnik Uprave za preventivu u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Ivan Zarev.

On pojašnjava da je glavni problem u vezi sa donošenjem podzakonskih akata, jer Zakonom o zaštiti od požara nije predviđeno da Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Ministar unutrašnjih poslova može da predloži donošenje Pravilnika i drugih podzakonskih akata na osnovu Zakona o zaštiti od požara.

Mnogi Pravilnici i drugi tehnički propisi u oblasti zaštite od požara su zastareli i prevaziđeni u tehnološkom smislu ili nisu u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije, usled čega je neophodno doneti nove ili izmeniti važeće podzakonske akte koji će urediti zaštitu od požara u hotelima, školama, predškolskim ustanovama, bolnicama, tunelima i dr.

Zarev pojašnjava da, iako ne postoje dva identična objekta, uređivanje načina i pravila zaštite od požara posebnim Pravilnicima inspekcijski nadzor učiniće efikasnijim, dok će investitorima olakšati ulaganja, jer će unapred znati koje konkretne uslove moraju da uspune prilikom izgradnje određenog objekta.

Takođe, Izmene i dopune Zakona o zaštiti od požara odnosiće se i na izostavljanje dostavljanja Glavnog projekta zaštite od požara prilikom izgradnje objekata ili infrastrukturnih saobraćajnih projekata kod kojih je protivpožarna zaštita nepotrebna ili se podrazumeva drugom tehničkom dokumentacijom (deonica puta bez tunela, rekonstrukcija električnih instalacija, objekti za skaldištenje eksplozivnih materija i sl), zaključuje Zarev.

Javna rasprava o Nacrtu izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara završena je 11.10.2013. godine, a u Ministarstvu unutrašnjih poslova očekuju da će Predlog izmena i dopuna Zakona o zaštiti od požara u skupštinsku proceduru ući do kraja 2013. godine.

Takođe, u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u toku je izrada konačne verzije Nacrta zakona o zaštiti od grada, čiji će osnovni cilj biti uređivanje uloga svih subjekata u sistemu odbrane od grada u Republici Srbiji, od Vlade Srbije do jedinica lokalne samouprave, kaže za Paragraf 15. oktobra pomoćnik načelnika Uprave za rizike u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Đorđe Kardum.

On napominje da oblast zaštite od grada nije zakonski regulisana još od 1992. godine, kada je ukinut Zakon o protivgradnoj zaštiti, sa idejom da se donese savremen propis. Od tada zakonski osnov postoji jedino u zakonima o ministarstvima, po kojima je odbranu od grada sprovodio Republički hidrometeorloški zavod, a od marta 2011. godine Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, s tim da je angažovanje strelaca na protivgradnim stanicama i dalje u nadležnosti Republičkog hidrometeorloškog zavoda Srbije.

Od Zakona o zaštiti od grada se očekuje da obezbedi uslove za efikasnu odbranu od grada tako što bi se konačno razrešio status strelaca, ljudi koji ispaljuju rakete, zatim obezbedila dovoljna količina raketa i održavanje i razvoj postojećeg sistema odbrane od grada, navodi Kardum. Pored ovoga, predviđeno je i da se bez izmene zakona može uvesti i neka druga tehnika, na primer avionska, pored postojeće raketne za unos reagensa u oblak.

Kada je reč o strelcima, koji su bili glavna tačka sporenja tokom javne rasprave završene 11. oktobra, Nacrtom zakona o zaštiti od grada je predviđeno da njihov izbor čine jedinice lokalne samouprave. Međutim, Kardum napominje da, iako ima mnogo dobrih strana što će strelci biti odgovorni jedinicama lokalne samouprave, gde se stanice i nalaze i gde strelci žive, mora se naći održiv način da to sve i funkcioniše, usled čega je odlučeno da se o ovoj temi obave dodatne konsultacije i usaglašavanja sa Ministratsvom poljoprivrede, Ministartsvom regionalnog razvoja i lokalne samouprave i Ministarstvom finansija, a sve u cilju nalaženja dobrog rešenja.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova očekuju da Predlog zakona o zaštiti od grada bude u Narodnoj Skupštini do kraja 2013. godine.

Izvor: Redakcija, 17.10.2013.