Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAktuelna sudska praksa


• Apelacioni sud u Beogradu: NASTUPANJE ILI MOGUĆNOST NASTUPANJA ŠTETNIH POSLEDICA ZA SLUŽBU KOD KRIVIČNOG DELA ODAVANJE SLUŽBENE TAJNE - Krivični zakonik: član 369
• Apelacioni sud u Beogradu: NEDONOŠENJE POSEBNOG REŠENJA O ODBIJANJU PREDLOGA ZA IZDVAJANJE AUDIO ZAPISA I TRANSKRIPATA PRISLUŠKIVANIH TELEFONSKIH RAZGOVORA - Zakonik o krivičnom postupku: član 296
• Apelacioni sud u Beogradu: OBAVEZIVANJE OKRIVLJENOG NA NAKNADU TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA U OSUĐUJUĆOJ PRESUDI - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 194 i 196
• Apelacioni sud u Beogradu: ODLUČIVANJE VEĆA PRED KOJIM JE U TOKU GLAVNI PRETRES O PROŠIRENJU POSTOJEĆE OPTUŽNICE - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 341 i 410
• Apelacioni sud u Beogradu: ZAKONSKI USLOV ZA KORIŠĆENJE DOKAZA IZ DRUGOG KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 30
• Privredni apelacioni sud: NEOPRAVDANO PROPUŠTANJE ROČIŠTA ZA GLAVNU RASPRAVU I NEDOSTAVLJANJE DOKAZA ZA NAVODE IZ PRIGOVORA DO NJENOG ZAKLJUČENJA - Zakon o parničnom postupku: član 476
• Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 1 - Zakon o stečaju: član 13 stav 1
• Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 2 - Zakon o stečaju: član 93 st. 1 i 2
• Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 3 - Zakon o stečaju: čl. 20 i 25 i član 32 stav 2
• Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 4 - Zakon o stečaju: član 18 i član 32 stav 1
• Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 5 - Zakon o stečaju: čl. 18 i 35
• Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 6 - Zakon o stečaju: čl. 18 i 34
• Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ANĐELIĆ I DRUGIH 166 PROTIV SRBIJE (predstavka br. 57611/10) - DELOTVORNOST USTAVNE ŽALBE U VEZI SA NEIZVRŠAVANJEM PRESUDA IZ RADNIH ODNOSA DONETIH U ODNOSU NA DRUŠTEVENA PREDUZEĆA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35
Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti