Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


• AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 13.6.2013. godine)
• MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JULA 2013. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 13.6.2013. godine)
• ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2011, 74/2011 i 52/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2011, 102/2011 i 52/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2011, 67/2011, 74/2011, 50/2012 i 52/2013)
• ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION VOJVODINE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2011, 74/2011, 55/2012, 35/2013 i 52/2013)
• ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE RAZVOJU REGIONALNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013 i 52/2013)
• ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA I NASTAVNIH SREDSTAVA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE UVERENJA O ČINJENICAMA IZ REGISTARA KOJE VODI KOMORA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU STRUČNIH RADNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE, IZDAVANJE UVERENJA O POLOŽENOM ISPITU I IZDAVANJE LICENCE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPIS U REGISTAR ČLANOVA KOMORE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI ("Sl. glasnik RS", br. 117/2012, 118/2012 - ispr.,16/2013, 28/2013 i 52/2013)
• PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DODELJIVANJE, POTVRĐIVANJE I ODUZIMANJE STATUSA CENTRA IZUZETNIH VREDNOSTI, NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD I FINANSIRANJE CENTRA IZUZETNIH VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 60/2008 i 52/2013)
• REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - G17 PLUS ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)
• REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - POKRET "ŽIVIM ZA KRAJINU" ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010)
• REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - SRBIJA NA ISTOKU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2011)
• REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - UJEDINJENI REGIONI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• UPUTSTVO ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA IZAZVANIH BAKTERIJOM CLOSTRIDIUM DIFFICILE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O OBAVEZNOM SADRŽAJU SAJTA ZDRAVSTVNE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013)
• REŠENJE O UTVRĐIVANJU LINIJA GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA ("Sl. list grada Zaječara", br. 19/2011, 27/2011, 31/2011, 30/2012, 8/2013 i 11/2013)
• PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 9/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP "BIOKTOŠ" O VISINI NAKNADE ZA USLUGE IZNOŠENJA SMEĆA ("Sl. list grada Užica", br. 9/2013)
• UGOVOR O OBAVLJANJU KASTODI USLUGA ZA RAČUN OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
• Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KNJAŽEVAC", BR. 12/2013 OD 14.6.2013. GODINE
• Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 14.6.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti