Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UPOZORAVA DA ODREDBA DA GRAĐANI MORAJU DA IMAJU IZABRANOG LEKARA AKO ŽELE OVERU KNJIŽICE MOŽE IMATI KORUPTIVNE POSLEDICE


"Agencija poziva Ministarstvo zdravlja i sve nadležne institucije da bez odlaganja preduzmu neophodne mere za otklanjanje ovakve povrede Ustavom garantovanog prava na zdravstvenu zaštitu", objavljeno je danas u tekstu na internet stranici Agencije.

Agencija objašnjava da se tako, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, primarna zdravstvena zaštite uslovljava izborom lekara kao zakonskim uslovom za naknadnu overu zdravstvene knjižice.

Agencija ukazuje i da je sprovođenje propisane procedure izbora lekara u domovima zdravlja "potencijalno koruptivno, imajući u vidu da je velikom broju građana znatno otežano ispunjenje ove obaveze u zakonom propisanom roku čime se ne doprinosi umanjenju percepcije o korupciji u zdravstvu", piše u tekstu.

"Praksa pojedinih poslodavaca da od zaposlenih zahtevaju dostavljanje potvrde o izboru lekara, čak i o otvaranju zdravstvenog kartona, što je posledica različitog tumačenja zakona, dovodi do još veće diskriminacije pojedinih kategorija građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu", ukazuje se u tekstu.

Agencija upozorava i na to da je građanima istim zakonom propisana obaveza državnog zdravstvenog osiguranja, bez prava na izbor osiguravajuće organizacije.

"Agencija ukazuje da je svaka nesrazmera u obavezama koje država propisuje građanima, odnosno svaka situacija u kojoj obim obaveza daleko prevazilazi cilj koji se želi postići, potencijalno koruptivna oblast", piše na sajtu Agencije.

S druge strane, odredbe navedenog zakona i pratećih propisa koje određuju proceduru izbora lekara ne pružaju dovoljno garancija u kontroli raspolaganja ličnim podacima osiguranika. Time se povređuju i odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, piše Agencija za borbu protiv korupcije.

Beta, Blic

<<< Nazad na ostale vesti