Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: Novine u procesu registracije udruženja od 1.maja 2013. godine


Od 1.5.2013. godine, na postupak upisa u Registar udruženja i Registar stranih udruženja primenjuje se Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011). Pozivaju sve organizacije civilnog društva, neformalne grupe ili pojedince/ke koji žele da registruju udruženje, da se upoznaju sa novinama u odnosu na dosadašnji postupak registracije.

Novine u odnosu na dosadašnji postupak upisa u ove registre su:

Primena načela formalnosti - prema kome registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti (u praksi to znači da registrator ne ispituje da li su odluke na osnovu kojih se vrši upis u registar, donete po proceduri koja je propisana zakonom ili statutom, a član udruženja zaštitu svojih prava, ako smatra da su povređena donošenjem odluke na način koji je suprotan zakonu ili statutu, može tražiti pred nadležnim sudom kako je i propisano članom 20. Zakon o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni).

Pokretanje postupka/upis zabeležbe po službenoj dužnosti - Ovim zakomom je propisano da se postupak registracije može pokrenuti i po službenoj dužnosti, ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu. Takođe ovim zakonom je propisano da se može izvršiti i upis zabeležbe po službenoj dužnosti ako registrator dođe do saznanja o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet.

Datum i vreme podnošenja prijave - ako je prijava poslata poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave i dokumentacije uzima se datum i vreme prijema prijave u Agenciji (do 1.5.2013. godine primenjivale su se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) po kome se, ako je prijava poslata poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzima datum predaje pošti).

Rok za podnošenje prijave - kada se podnosi prijava promene podataka, rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana nastale promene, odnosno od datuma donošenja odluke o toj promeni, a ako je prijava podneta po isteku ovog roka plaća se dodatna naknada od 3.000, dinara i to u skladu sa propisom kojim se uređuju naknade koje za svoje usluge naplaćuje Agencija (to znači da upis osnivanja i brisanja iz registra imaju konstitutivno dejstvo i da se u tim slučajevima ne računa rok od 15 dana jer se svojstvo pravnog lica stiče i gubi upisom u registar, odnosno brisanjem iz registra. Za razliku od upisa osnivanja i brisanja, upis promene podataka ima deklarativno dejstvo jer se promena u odnosu na samo udruženje vrši donošenjem odluke o promeni podataka. Inače dejstvo registracije, samo u odnosu na treća lica, proizvodi pravno dejstvo narednog dana od dana registracije i objavljivanja.

Podnošenje elektronske prijave - ovim zakonom je propisano da se može podneti prijava i elektronskim putem, preko korisničke aplikacije za prijem elektronskih prijava, ali će ova funkcionalnost biti omogućena kada počnu da se primenjuju i sprovode propisi o elektronskom dokumentu i elektronskom potpisu. Primena ove funkcionalnosti će blagovremeno biti najavljena na internet strani Agencije.

Potvrda o primljenoj prijavi - ovim zakonom je propisano da se na internet strani Agencije objavljuju podaci o primljenoj prijavi koji sadrže: oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave, podatak o podnosiocu prijave i podatak o statusu u kome se prijava nalazi (na ovaj način je podnosiocu prijave omogućeno da, od trenutka prijema prijave u Agenciji, preko internet strane Agencije prati njeno kretanje odnosno tok postupka i to samo na osnovu broja predate prijave ili na osnovu podataka o podnosiocu prijave).

Izmena prijave i odustanak od prijave - ovim zakonom je propisano da podnosilac prijave može da izmeni zahtev ili da odustane od prijave samo do donošenja odluke registratora o prijavi (do 1.5.2013. godine primenjivale su se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, po kom je podnosilac prijave mogao da izmeni zahtev ili da odustane od prijave u roku za žalbu).

Postupanje registratora po prijavi - ovim zakonom su jasno postavljeni okviri postupanja registratora po primljenoj prijavi, odnosno registrator je, po prijemu prijave, dužan da proveri:

• da li je nadležan za postupanje po prijavi,

• da li je prijavu podnelo ovlašćeno lice,

• da li je podatak ili dokument predmet registracije,

• da li je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,

• da li prijava sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju,

• da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti,

• da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi,

• da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom,

• da li su činjenice iz dokumenata računski i logički usaglašene u skladu sa propisima kojima se uređuje njihova sadržina i forma, ako je prijava podneta registru nadležnom za registraciju finansijskih izveštaja i da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije (ovakvo postupanje registratora je u potpunosti u skladu sa propisanim načelima postupka registracije, a posebno sa načelom formalnosti, jer isključuje mogućnost da se registrator bavi utvrđivanjem materijalnih činjenica.

Stranka ovakvim postupanjem nikako ne može biti oštećena jer je u sudskoj nadležnosti utvrđivanje materijalnih činjenica odnosno ispitivanje zakonitosti postupka donošenja odluka i zakonitosti samih odluka udruženja).

Rok za odlučivanje po prijavi - ovim zakonom je propisan rok od 5 dana od dana prijema prijave za donošenje odluke registratora. Ovim zakonom je takođe propisano i pozitivno ćutanje adiminstracije, odnosno propisano je da ako registrator ne odluči o prijavi u roku od 5 dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u registar. Ovakvo postupanje registratora, odnosno tzv.pozitivno ćutanje administracije je isključeno samo u slučajevima ako je registrator nenadležan za postupanje po prijavi, ako podatak ili dokument nije predmet registracije i ako je podatak ili dokument čija se registracije zahteva, već registrovan (do 1.5.2013. godine rok za odlučivanje po prijavi je bio 30 dana od dana prijema usaglašene registracione prijave).

Odlučivanje registratora po prijavi - ovim zakonom je propisano da registrator, rešavajući po prijavi, može da usvoji, delimično usvoji ili odbaci prijavu. Ako su ispunjeni uslovi registrator, bez učešća stranke u postupku, donosi rešenje kojim usvaja prijavu. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a ostalom delu se prijava odbacuje. Kada registrator oceni da nisu ispunjeni uslovi za registraciju jer nije nadležan za odlučivanje, jer podatak ili dokument nije predmet registracije ili je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan, registrator donosi rešenje kojim prijavu odbacuje. Ako registrator oceni da nisu ispunjeni drugi uslovi za registraciju, donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i u tom rešenju obavezno utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Do 01.05.2013. godine registrator je, ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju, putem obaveštenja o nedostacima, davao mogućnost stranci da dopuni dokumentaciju u određenom roku. Sada, registrator odbacuje registracionu prijavu, a stranka ima mogućnost da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja na internet strani Agencije, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem i plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave čime zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave koja je odbačena.

Propuštanje roka od 5 dana za odlučivanje po prijavi - od 1.5.2013. godine u postupku registracije udruženja će se primenjivati pozitivno ćutanje administracije što znači da ako registrator ne odluči o prijavi u roku od 5 dana od dana prijema prijave, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u registar (izuzev u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi propisani članom 14. tač. 1), 3) i 4) Zakona). Do 1.5.2013. godine, se primenjivalo negativno ćutanje administracije, odnosno smatralo se da je prijava odbijena, ako se ne donese odluka o prijavi u roku od 30 odnosno 60 dana od dana prijema.

Prekid i odlaganje postupka - od 1.5.2013. godine registrator prekida ili odlaže postupak samo u slučajevima i na način propisan Zakonom o udruženjima. Ovim zakonom je propisano da se postupak upisa može prekinuti samo ako registrator oceni da se radi o tajnom ili paravojnom udruženju ili ako su ciljevi udruženja u suprotnosti sa odredbama člana 3. stav 2. ovog zakona. Tada registrator zaključkom prekida postupak upisa u Registar i Ustavnom sudu podnosi predlog za zabranu rada udruženja. To znači da se prekid postupka neće vršiti u drugim slučajevima i da ne postoji mogućnost odlaganja postupka jer ta mogućnost nije predviđena Zakonom o udruženjima.

Povraćaj u pređašnje stanje - Zakonom o postupku registracije u Agenciji nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje.

Objavljivanje i dejstvo registracije - od 1.5.2013. godine sve odluke registratora u postupku registracije se istovremeno i objavljuju na internet strani Agencije. Takođe se i i statuti (statut ili prečišćen tekst statuta ako je došlo do promene statuta), istovremeno objavljuju sa donošenjem rešenja kojim se prijava usvaja. Takođe je propisano da registracija podataka i dokumenata proizsvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja i da registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće. Ovo je velika novina za udruženja jer putem internet strane Agencije mogu, pored kretanja svog predmeta, da vide i donete odluke registratora, kao i statut udruženja ako je prijava usvojena. S obzirom na ove zakonske odredbe, registrator više neće proveravati materijalnu sadržinu statuta (izuzev podataka koji su predmet registracije), niti će vraćati primerak statuta overen pečatom registratora, već će statut objavljivati na internet strani Agencije.

Ispravka greške - Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će, u roku od pet dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku greške u registru i o tome doneti zaključak. Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora - od 1.5.2013.godine dostavljanje pismene odluke registratora se vrši samo ako to zhteva podnosilac prijave, odnosno ako u registracionoj prijavi označi da želi da mu se pismeni otpravak dostavi. U tom slučaju pismeni otpravak se dostavlja običnom poštom s obzirom na činjenicu da prijem ovakvog otpravka više ne utiče na rok za žalbu jer je ovim zakonom propisano da rok za žalbu počinje teći od dana objavljivanja odluke na internet strani Agencije a ne od dana prijema pismenog otpravka. Takođe je propisano da se dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora smatra izvršenim danom slanja na adresu koja je označena u prijavi.

Žalba i postupak po žalbi - od 1.5.2013. godine postupak ožalbeni postupak se primenjuju odredbe Zakona o postupku registracije u Agenciji i ne Zakon o opštem upravnom postupku. Zakonom o postupku registracije u Agencije je propisano da rok za žalbu iznosi 30 dana od dana objavljivanja odluke na internet strani Agencije. Takođe, novina je i to da je izričito propisano da žalbu može da podnese samo podnosilac registracione prijave a ne i neko treće lice.

Dalje, izričito je propisano da žalba ne zadržava izvršenje. Za razliku od Zakona o opštem upravnom postupku, ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi. To znači da se žalba neće usvajati ako se uz žalbu dostavi dokumentacija kojom se otkalanjaju nedostaci zbog kojih je prijava odbačena.

Novina je i da se podnosiocu, na njegov zahtev, predaje potvrda o primljenoj žalbi kada se žalba podnosi preko Agencije. Takođe, na internet strani Agencije se objavljuju podaci o primljenoj žalbi i to: broj pod kojim je žalba zavedena, datum i vreme prijema žalbe, podatak o podnosiocu žalbe, i podatak o statusu u kome se žalba nalazi. Ovim zakonom je propsana i sadržina žalbe a to su broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

Takođe je izričito propisano da se podnosilac žalbe ne može u žalbi pozivati na činjenice koje nisu unete u prijavu i dokumenta koja uz prijavu nisu priložena. Po prijemu žalbe registrator proverava da li je žalba blagovremena, dopuštena ili izjevljena od ovlašćenog lica i ako utvrdi da nije, donosi rešenje kojim se žalba odbacuje. Ako utvrdi da jeste, proverava osnovanost žalbe i ako je žalba osnovana izmeniće pobijanu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od pet dana od dana prijema žalbe ne odluči ni na jedan od ovih načina, dužan je da žalbu bez odlaganja dostavi nadležnom ministru. Novina je da je rok za odlučivanje ministra po žalbi 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu. Takođe, ovim zakonom je propisano i postupanje ministra po žalbi, odnosno ministar može: odbaciti žalbu ako je neblagovremena, nedopuštena ili podneta od neovlašćenog lica, ako registrator nije to učinio, odbiti žalbu kao neosnovanu, usvojiti žalbu i ukinuti odluku i vratiti registratoru predmet na ponovno odlučivanje i usvojiti žalbu i ukinuti odluku i sam odlučiti o prijavi.

Odluka ministra je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. Protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke.

Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti - Od 1.5.2013. godine, prilikom registracije će se primenjivati i ovaj institut koji je uveden radi zaštite postupka registracije. Naime, ako registrator utvrdi (bilo po zahtevu zainteresovanog lica, ili po službenoj dužnosti), da je podatak ili dokument registrovan, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu registraciju (ovde se misli samo uslove koje je registrator dužan da utvrdi postupajući po prijavi odnosno na uslove koji su propisani članom 14. ovog zakona), ukinuće svoju odluku i brisati podatak ili dokument, najkasnije u roku od 6 meseci od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka ili dokumenta. Rešenje o brisanju registrovanog podatka ili dokumenta dostavlja se licu čiji je podatak ili dokument brisan. Istovremeno sa brisanjem registrovanog podatka ili dokumenta uspostavlja se prethodno registrovano stanje, i podnosilac prijave po osnovu koje je izvršena registracija podatka ili dokumenta koji je brisan u skladu sa odredbama ovog člana ima pravo na žalbu.

Odnos Zakona o postupku registracije u Ageniji i Zakona o opštem upravnom postupku - ovim zakonom je propisano da se pravna sredstva, propisana zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, shodno primenjuju na odluke donete u postupku registracije a odluke koje su donete u postupku po pravnim sredstvima proizvode dejstvo za ubuduće.

Objavljivanje podataka i dokumenata - od 1.5.2013. godine i u registru udruženja će se podaci i dokumenti koji nisu predmet registracije i evidentiranja, objavljivati na zahtev ovlašćenog lica, nadležnog organa ili preuzimanjem podataka i dokumenata iz drugih registara i evidencija sadržanih u registrima i evidencijama koje vodi Agencija i drugi nadležni organi, a koji su propisani kao predmet objavljivanja. Registrator, na zahtev podnosioca, u roku od pet dana od dana prijema zahteva, izdaje potvrdu da li je neki podatak ili dokument objavljen.

Postupak po ostalim zahtevima - od 1.5.2013.godine, na zahtev lica, registrator, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema izdaje: izvod o podacima iz registra, kopiju dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija ili evidencija, odnosno dokumenta koji je objavljen u skladu sa ovim zakonom i potvrdu kojom se potvrđuje da li je neki podatak ili dokument bio registrovan, evidentiran, objavljen, da li registar sadrži neki dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili kojom se potvrđuju pravna stanja i pravne posledice registracije, evidencije, odnosno objavljivanja. Zahtev se podnosi se na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan, podnosi se kao podnesak, i uz zahtev se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, kopija ili potvrda.

Rezervacija naziva - od 1.5.2013.godine i u registru udruženja će biti omogućena rezervacija naziva i to na način i u postupku koji je propisan Zakonom o postupku registracije u Agenciji. Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži: oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, naziv koji se rezerviše, podatke o podnosiocu prijave i podatke o visini naknade. Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva.

Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave. Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva. Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan. Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

Obaveza plaćanja naknade - Zakonom o postupku registracije u Agenciji je propisano da za postupak registracije, evidentiranja, objavljivanja, rezervacije naziva, postupke po ostalim zahtevima, kao i za druge usluge koje pruža Agencija, podnosilac prijave ili zahteva plaća naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije. To znači da od 1.5.2013. godine podnosilac prijave u registru udruženja plaća naknadu za svaku promenu posebno i to za jednu promenu u iznosu od 2.500, dinara a za svaku sledeću promenu po 1.200, dinara, zatim da za neblagovremno podnetu prijavu plaća dodatnu naknadu od 3.000,00 dinara i da plaća za ostale usluge naknadu koja je propisana Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 4.3.2013.