Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013 i 24/2013)
 • ODLUKA O VISINI JEDINICE RUTNE NAKNADE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2013)
 • ODLUKA O VISINI KAMATNE STOPE NA ZAKASNELU UPLATU RUTNE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2013)
 • PRAVILNIK O CENTRIMA ZA OBUKU I POTVRDAMA O OBUČENOSTI VATROGASNO-SPASILAČKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2013)
 • PRAVILNIK O POTVRDAMA O OBUČENOSTI VAZDUHOPLOVNOG METEOROLOŠKOG OSOBLJA I CENTRIMA ZA OBUKU ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011 i 24/2013)
 • PRAVILNIK O SISTEMU UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA I VAŽENJA SERTIFIKATA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011, 54/2012 i 24/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCIMA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO ("Sl. glasnik RS", br. 24/2013)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA VLADOM REPUBLIKE SRBIJE U POSTUPKU RESRUKTURIRANJA ELEKTROPRIVREDE SRBIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2013)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PLATAMA LICA KOJA BIRA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 33/2013 i 7/2013)
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I OBLASTI UČENIČKOG STANDARDA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2013)
 • POKAZATELJ POVEĆANJA CENA POTROŠAČKIH CENA U JANUARU 2013. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 5/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK RADOVA JKP "ZELENILO BEOGRAD" NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA ZA 2013. GODINU, SA ODLUKAMA I CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 5/2013)
 • IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU PLANA MERA ZA OTKLANJANJE ILI UBLAŽAVANJE NERAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI POLOVA
 • PLAN MERA ZA OTKLANJANJE ILI UBLAŽAVANJE NERAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI POLOVA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 25/2013 OD 15.3.2013. GODINE
 • Obrazac SVS - SPECIFIKACIJA VRAĆENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • Obrazac 1 - PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA OPŠTINE (GRADA)
 • Obrazac 2a - TRANSFERI ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE - ANALITIKA PREMA VRSTI RASHODA I IZDATAKA
 • Obrazac 2 - RASHODI I IZDACI BUDŽETA OPŠTINE (GRADA) PO EKONOMSKOJ I FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
 • Obrazac 3 - OBRAČUN SUFICITA / DEFICITA SA RAČUNOM FINANSIRANJA
 • Obrazac 4 - PLATE I BROJ ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
 • Obrazac 5 - NIVO ZADUŽENOSTI OPŠTINE (GRADA)
Izvor: Paragraf Lex