Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENA NOVA UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 - "SL. GLASNIK RS", BR. 111/2013 OD 14.12.2013. GODINE


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj u subotu 14.12.2013. godine, usvojila Uredbu o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 - dalje: Nova uredba, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 111/2013 od 14.12.2013. godine, a stupila je na snagu i počela sa primenom istog dana kada je usvojena i objavljena - 14.12.2013. godine.

Stupanjem na snagu Nove uredbe prestala je da važi Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 15/2005 i 68/2011 - dalje: Stara uredba), kao i propisi doneti na osnovu Stare uredbe.

Novom uredbom propisuje se sledeće:

Na promet dobara koji obveznici PDV vrše sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznici PDV imaju pravo na odbitak prethodnog poreza, pod uslovom da su dobra otpremljena na teritoriju APKM.

Dokazima da su dobra opremljena na teritoriju APKM smatraju se:

- Jedinstevena isprava (ili overena kopija Jedinstvene isprave) izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM.

- Izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV - isporučioca dobara.

Predmetno poresko oslobođenje odnosi se i ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans), pod uslovom da obveznik PDV poseduje ugovor kojim je predviđeno avansno plaćanje pre izvršenog otpremanja dobara na teritoriju APKM i račun o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom.

Na promet dobara koja se dopremaju sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.

Imajući u vidu navedeno, može se zaključiti da PDV tretman prometa dobara sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, kao i prometa dobara sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM, se praktično izjednačava sa PDV tretmanom izvoza dobara u inostranstvo, odnosno uvoza dobara.

Detaljan komentar Nove uredbe i "novog" PDV tretmana prometa dobara sa APKM, objavićemo u sledećem broju "Poresko-računovodstvenog instruktora".

Izvor: Redakcija, 16.12.2013.