Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Beogradu: BITNE ČINJENICE ZA ODLUČIVANJE O DALJEM TRAJANJU MERE ZABRANE NAPUŠTANJA MESTA BORAVIŠTA - Zakonik o krivičnom postupku: član 200
  • Apelacioni sud u Beogradu: BLAGOVREMENOST ŽALBE IZJAVLJENE U ROKU KOJI JE ODREDIO PREDSEDNIK VEĆA PRI OBJAVLJIVANJU PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 432
  • Apelacioni sud u Beogradu: ODLUČIVANJE O USLOVNOM OTPUSTU LICA OSUĐENIH OD STRANE NADLEŽNIH SUDOVA ODNOSNO NJIHOVIH POSEBNIH ODELJENJA - Krivični zakonik: član 46
  • Apelacioni sud u Beogradu: OPRAVDANOST SUĐENJA U ODSUSTVU OPTUŽENOM ZA KRIVIČNO DELO ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 304 st. 2 i 3
  • Apelacioni sud u Beogradu: POSTUPANJE SUDA NAKON PODNOŠENJA OPTUŽNICE KOJA JE VRAĆENA TUŽIOCU RADI ISPRAVLJANJA NEDOSTATAKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 334 stav 2
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVNOSNAŽNA OSUDA ZA JEDNO KRIVIČNO DELO IZ SASTAVA PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: član 61
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRIMENA ODREDBI ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA NEZAVISNO OD NAMERE PRIBAVLJANJA PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI - Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela: član 3
  • Apelacioni sud u Beogradu: TRETMAN POKLONA I FINANSIJSKE POMOĆI PRIJATELJA I PORODICE U SMISLU ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA - Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela: član 3
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 1 - Zakon o parničnom postupku: član 85 stav 1 i član 91
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 2 - Zakon o parničnom postupku: član 85 st. 1 i 2 i član 351
Izvor: Paragraf Lex