Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Propisi


 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)
 • PRAVILNIK O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 - ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011, 91/2011 - ispr., 34/2012, 78/2012, 81/2012 - ispr., 96/2012, 98/2012 - ispr., 114/2012 i 110/2013)
 • PRAVILNIK O LISTAMA ČEKANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013 i 110/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA JAVNIH UGOVORA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013 i 110/2013)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU ZAPOSLENI U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA KOJI SE UPUĆUJU NA RAD U POSEBNO ODELJENJE ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAČINU NJIHOVOG IZBORA PRE UPUĆIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010 i 111/2013)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 44/2007, 65/2008, 36/2009, 32/2010, 50/2010, 75/2013 i 110/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2012, 9/2013 - ispr., 17/2013, 43/2013, 76/2013, 92/2013, 106/2013 i 110/2013)
 • PRAVILNIK O VISINI I NAČINU OBRAČUNA I NAPLATE TAKSE ZA IZDAVANJE AKTA O USLOVIMA ZAŠTITE PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POSTUPKA UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA MERILA ZA KOJA JE OBAVEZNO OVERAVANJE I VREMENSKIM INTERVALIMA NJIHOVOG PERIODIČNOG OVERAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 49/2010 i 110/2013)
 • UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O AKCIZAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013)
 • UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013)
 • UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2010, 61/2013 i 111/2013)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JANUARA 2014. GODINE - "JT International" a.d./1 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. JANUARA 2014. GODINE - "JT International" a.d./2 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 3. FEBRUARA 2014. GODINE - "JT International" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)
 • METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013 i 110/2013)
 • ODLUKA O BROJU SUDIJA POROTNIKA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2011, 74/2011, 52/2013, 91/2013 i 110/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)
Izvor: Paragraf Lex