Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE AP VOJVODINE: UTVRđEN PREDLOG ZAKONA O RAZVOJNOM FONDU APV I BIćE UPUćEN NARODNOJ SKUPšTINI REPUBLIKE SRBIJE NA RAZMATRANJE I DONOšENJE PO HITNOM POSTUPKU


Skupština AP Vojvodine je na XI sednici, kojom je predsedavao Ištvan Pastor, donela Deklaraciju o osudi zločina učinjenih nad pripadnicima srpskog naroda na prostorima bivše Jugoslavije. Deklaracijom se izražava nezadovoljstvo i ogorčenost građana presudama Haškog tribunala optuženima za ratne zločine nad Srbima na prostorima bivše Jugoslavije.

Skupština AP Vojvodine Deklaracijom osuđuje zločine učinjene nad pripadnicima srpskog naroda na prostorima bivše Jugoslavije i poziva sve relevantne institucije i pojedince kako u Republici Srbiji, tako i u okruženju da osude ove zločine, kao i da, jednako ceneći vrednost svakog ljudskog života, izraze poštovanje prema srpskim žrtvama. Deklaracija ističe da Skupština Vojvodine pruža punu podršku svim državnim organima Republike Srbije i institucijama u čijoj je nadležnosti da istraže zločine učinjene nad pripadnicima srpskog naroda, prikupe dokaze o ovim zločinima u skladu sa najvišim krivičnopravnim standardima, preduzmu gonjenje u skladu sa zakonima i ostvare saradnju sa organima drugih država u istom. Takođe, na ovaj način insistira se da srpske žrtve imaju isti tretman kao i sve druge, a da počinioci zločina budu izvedeni pred lice istinske pravde.

Deklaracijom Skupštine Vojvodine se izražava žaljenje i za žrtve, pripadnike i svih drugih naroda i osuđuju zločine koji su nad njima počinjeni. Kako se ističe, čuvaće se trajno sećanje na žrtve ovih pogroma i stalno podsećati javnost na ove stravične događaje. Ovim dokumentom potvrđuje se spremnost i nepokolebljiva rešenost da svakom prognaniku Autonomna Pokrajina Vojvodina predstavlja sigurno utočište, i ukoliko on to želi da bude novi zavičaj. Skupština AP Vojvodine Deklaracijom o osudi zločina učinjenih nad pripadnicima srpskog naroda na prostorima bivše Jugoslavije,daće svoj doprinos, sledeći politiku Republike Srbije, uspostavljanju trajnog mira u regionu i prevazilaženju sukoba iz prošlosti, ali jasno ukazuje da toga ne može da bude i neće biti, na osnovu poricanja ili veličanja zločina.

Skupština AP Vojvodine je prihvatila predlog da bude predlagač Zakona o Razvojnom fondu APV i utvrdila Predlog zakona, te zaključila da ga uputi Narodnoj skupštini Republike Srbije na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Povodom ove tačke dnevnog reda, uvodnim izlaganjem, pokrajinskim poslanicima obratio se pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman, koji je istakao da su višestruki razlozi za donošenje ovakvog akta. Resorni sekretar je podsetio da su, pored Vlade AP Vojvodine, u izradi Nacrta zakona o Razvojnom fondu AP Vojvodine, učestvovali Ministarstvo finansija Republike Srbije, Narodna banka, Agencija za osiguranje depozita, Odbor za zakonodavstvo Republike Srbije i tim advokata.

Pokrajinski sekretar je ukazao da su brojni razlozi za donošenje ovog zakona i, kako je naglasio, prvi proističe iz obaveza odredbe člana 10. Sporazuma o rešavanju statusa Razvojne banke Vojvodine, koji su Vlada Republike Srbije, sa jedne strane i Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa druge strane, potpisale početkom decembra ove godine, a kojim je uređen prenos imovine i obaveza Razvojne Banke Vojvodine na banku preuzimaoca i na Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, te dodao:

"Odredbama ovog Sporazuma je regulisano da će Autonomna Pokrajina Vojvodine inicirati donošenje zakona o Razvojnom fondu Vojvodine po hitnom postupku, kao i da će Vlada Republike Srbije prihvatiti donošenja ovakvog zakona po hitnom postupku i uvrstiti predlog ovog zakona na prvu narednu sednicu Skupštine Republike Srbije. Drugi, mnogo važniji razlog, zato što je ovaj Predlog zakona danas predmet razmatranja, jeste taj što je AP Vojvodina osnivanje Razvojnog fonda dobija polugu za ostvarivanje ciljeva definisanih i ovim Predlogom zakona, a to su: razvoj privrede, posebno poljoprivrede, podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva, podsticanje zapošljavanja, podsticanje izvoza i podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja".

Kako je pokrajinski sekretar Radoman istakao, ovim Zakonom o Razvojnom fondu AP Vojvodine uređuje se osnivanje, položaj, način finansiranja, poslovi upravljanja, nadzora i druga pitanja od značaja za rad Razvojnog fonda AP Vojvodine. Zakonom je predviđeno da se Fond osniva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Osnovni kapital Razvojnog fonda je novčani ulog u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara, srazmerno ulozima osnivača kao i nenovčani ulog. Vrednost nenovčanog uloga utvrdiće se ugovorom o osnivanju između osnivača.

U osnovnom kapitalu Razvojnog fonda AP Vojvodine, Pokrajina učestvuje sa 78,11 odsto, a Republika Srbija učestvuje sa 21,89 odsto.

Vlada AP Vojvodine i Vlada Republike Srbije će na osnovu ovog Zakona, u roku od 8 dana od njegovog stupanja na snagu, zaključiti ugovor o osnivanju Razvojnog fonda AP Vojvodine, koji će biti upisan u Registar agencije za privredne subjekte.

Kako je istaknuto, Razvojni fond će bavi poslovima koji se odnose na odobravanje kredita, trgovinu hartijama od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja, i drugim poslovima u skladu sa Zakonom.

Sredstva za obavljanje poslova Razvojnog fonda APV mogu se obezbeđivati iz prihoda samog Fonda, budžeta oba osnivača, donacija i pomoći stranih i domaćih pravnih i fizičkih lica, te prometa hartijama od vrednosti i drugih izvora u skladu sa zakonom. Fond je dužan da održava osnovni kapital radi stabilnog i sigurnog poslovanja i identifikuje mere i procenjuje rizike koji se odnose pre svega na rizike likvidnosti, kreditne, tržišne, i dr.

Organi upravljanja Razvojnim fondom su Skupština, Nadzorni odbor i direktor.Tako je predviđeno da nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem Razvojnog fonda, o čemu jednom godišnje izveštava Skupštinu Razvojnog fonda, Vladu Republike Srbije i Vladu AP Vojvodine. Članovi Nadzornog odbora Razvojnog fonda po funkciji su ministar nadležan za poslove finansija, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, predsednik i potpredsednik pokrajinske Vlade, pokrajinski sekretar nadležan za poslove finansija, pokrajinski sekretar nadležan za poslove privrede, kao i jedan predstavnik Republike Srbije, kojeg imenuje republička Vlada. Direktor Razvojnog fonda, predstavlja i zastupa Fond u mandatnom periodu od četiri godine, a imenuje ga Nadzorni odbor.

Pokrajinski sekretar za finansije istakao je da je ovaj Zakon, kojem je prethodio sporazum dve vlade, produkt jednog ozbiljnog rada i, kako je naglasio, nije ničija pobeda ni poraz, već izraz jedne dobre saradnje, i dobrog rešenja. Sa tim u vezi izneo je uverenje da treba podržati ovakav Zakon, čiji će predlagač biti Skupština AP Vojvodine, te da bude dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije radi donošenja po hitnom postupku kako je to predviđeno Sporazumom između dve vlade. 

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 16.12.2012.