Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE AP VOJVODINE: SKUPšTINA VOJVODINE JE DONELA JE ZAKLJUčKE POVODOM NAJAVLJENOG POSTUPKA RESTRUKTURIRANJA JP "ELEKTROPRIVREDE SRBIJE"


Predlaže se Vladi Republike Srbije da predstavnike Vlade i Skupštine AP Vojvodine i predstavnike Sindikalne organizacije "Elektrovojvodina" Novi Sad, uključi u rad stručnih timova za reorganizaciju JP "Elektroprivrede Srbije" i razdvajanje elektrodistributivne delatnosti.

Skupština AP Vojvodine predlaže da se zadrži decentralizovan sistem za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom, i u tom cilju smatra da je potrebno formirati više operatera, te da predlaže Vladi Republike Srbije da PD "Elektrovojvodina" bude jedan od operatera za distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom.

Predlaže se Vladi Republike Srbije da PD "Elektrovojvodina", kao kompanija od strateškog značaja za AP Vojvodinu, zadrži status privrednog društva, u cilju obezbeđivanja kvalitetnije i sigurnije isporuke električne enregije kupcima, kao i očuvanja imovine građana i privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine čijim je sredstvima izgrađena infrastruktura.

Predložene zaključke, pred pokrajinskim poslanicima obrazložila je Nataša Pavićević Bajić, pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine:

"Uvažavajući obaveze preuzete Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, Republika Srbija se Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici opredelila za korporativizaciju javnih preduzeća, uključujući i JP EPS.

Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr. i 93/2012) utvrđeni su ciljevi energetske politike, uslovi za pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu isporuku energije, uslovi za izgradnju novih energetskih objekata, uslovi i način za obavljanje energetske delatnosti, način organizovanja i funkcionisanja tržišta, zaštita kupaca i drugi poslovi i pitanja od značaja za ovu, veoma bitnu oblast. Ovim zakonom izvršeno je usaglašavanje sa drugim paketom direktiva EU i delimično sa trećim paketom čime je Republika Srbija stvorila preduslove za ispunjavanje preuzetih obaveza po Ugovoru o osnivanju Energetske zajednice (Sl.Glasnik RS 62/06). Predmetnim zakonom predviđene su značajne promene u sektoru energetike, između ostalog i pravno razdvajanje delatnosti distribucije električne energije i upravljanje distributivnim sistemom od ostalih energetskih delatnosti (01.10.2012.), otvaranje tržišta električne energije (01.01.2013.) i određivanje javnog snadbevača.

U poglavlju 3. predmetnog Zakona obrađeno je razdvajanje operatora sistema i razdvajanje računa, a ključne postavke su:

• Operator sistema koji je deo vertikalno ili horizontalno integrisanog preduzeća mora biti nezavistan u pogledu pravne forme, organizacije i donošenja odluka od ostalih aktivnosti koje se ne odnose na upravljanje sistemom

• Lica ovlašćena za rukovođenje operatorom sistema ne mogu učestvovati u organima rukovođenja vertikalno ili horizontalno integrisanog preduzeća i moraju imati prava i efikasna sredstva za donošenje odluka

• Operator sistema samostalno odlučuje o sredstvima potrebnim za upravljanje, održavanje i razvoj sistema

• Nije dozvoljeno međusobno subvencionisanje subjekata koji se bave delatnostima čije su cene regulisane i onih subjekata čije su cene slobodne, kao ni subvencionisanje ogranaka u okviru istog subjekta

• Operator sistema donosi Program za obezbeđivanje nediskriminatornog ponašanja

• Obaveza vođenja zasebnih računa za svaku od energetskih delatnosti i zbirnog za ostale delatnosti i da sačini godišnji bilans stanja i bilans uspeha za svaku delatnost ponaosob.

Za svaku energetsku delatnost je predviđeno izdavanje Licence. Zakon je predvideo (član 25) da u slučaju da energetski subjekt ne ispuni uslove za koji je dobio licencu ili da zapadne u teškoće čime bi se moglo ugroziti redovno i sigurno snadbevanje energijom, život i zdravlje ljudi ili teški poremećaji u privredi, Vlada će posebnim aktom odrediti drugi energetski subjekt koji ima licencu za obavljanje ISTE delatnosti na području na kome je energetsku delatnost obavljao energetski subjekt kome je trajno oduzeta licenca.

Ovaj postupak je najznačajniji mehanizam regulacije, čime se sprečava loša privatizacija, nemarno upravljanje sistemom, loše održavanje i planiranje i drugi slučajevi, i delatnost se privremeno poverava drugom operatoru sistema do iznalaženja konačnog rešenja.

Uprkos ovome Vlada je na sednici od 16.11.2012. godine donela Zaključak o prihvatanju Polaznih osnova za reorganizaciju JP EPS-a, kojim se predviđa osnivanje zavisnih privrednih društava u okviru novog akcionarskog društva i to JEDNO društvo za distribuciju električne energije i upravljanje distributivnim sistemom, jedno društvo za snadbevanje kojem može biti poverena delatnost javnog snadbevanja i jednog ili više društava za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije i uglja.

Postizanje maksimane efikasnosti poslovanja kontrolnog društva EPS a.d obezbeđuje se centralizacijom tj uvođenjem jedinstvenog sistema upravljanja i vođenja poslova u oblasti ekonomije i finansija, pravnih poslova, informaciono - tehničke podrške i drugih zajedničkih poslova, uspostavljanjem svojine na mrežama za distribuciju električne energije u skladu sa Zakonom o javnoj svojini (72/11) i drugim mehanizmima.

Ovakav način reorganizacije definitivno bi vodio Elektrovojvodinu ka gubitku statusa privrednog društva. Ova akcija bi verovatno Elektrovojvodinu, u formalno pravnom smislu, dovela u status Ogranka privrednog društva čija bi centrala bila u Beogradu.

Realizacija ovog scenarija bi dovela Elektrovojvodinu u situaciju da, na duže staze, ne može da obezbedi kvalitetno održavanje elektroenergetskog sistema (EES) zbog očekivanog manjeg obima finansijskih sredstava za ove potrebe. Obzirom da je energetika kao delatnost veoma inertna, svako odsustvo potrebnog ulaganja u EES bi prouzrokovalo smanjenu pouzdanost u napajanju građana AP Vojvodine i privrednih subjekata na njenoj teritoriji. Takođe, i kvalitet isporuke električne energije sigurno ne bi mogao biti održan na zadovoljavajućem nivou na srednji i duži vremenski rok. Treba napomenuti da u procese redovnog i investicionog održavanja EES, Elektrovojvodina ulaže preko 15 milona € na godišnjem nivou.

Pretpostavlja se da bi, u delu investicionih ulaganja i realizacije investicionih programa, situacija bila još složenija i teža imajući u vidu značaj Elektrovojvodine za AP Vojvodina i činjenicu da se trenutno u saradnji sa lokalnim samoupravama realizuje više od 100 projekata. Ovi projekti su uveliko vezani za izgradnju energetske infrastrukture u celoj AP Vojvodina sa ciljem stvaranja uslova za privlačenje direktnih stranih investicija i samim tim veću zaposlenost na nivou pokrajine. Smanjenje investicionog potencijala Elektrovojvodine, u smislu smanjenja raspoloživih sredstava za realizaciju investicionih programa (koji je trenutno na nivou od preko 25 miliona € na godišnjem nivou) ugrozilo bi realizaciju trenutno aktivnih projekata i sigurno dovelo do značajnog smanjenja razvojnih potencijala AP Vojvodina. Sve ovo bi imalo negativne posledice na građane i privredu AP Vojvodina na srednji i duži vremenski rok.

Stoga se smatra da Elektrovojvodina mora zadržati status Privrednog Društva kao kompanija od strateškog značaja za AP Vojvodina.

Elektrovojvodina je osnovana 28. juna 1958. godine, kao jedinstveno preduzeće za distribuciju električne energije na području Vojvodine. Nastala je objedinjavanjem više malih komunalnih elektrodistributivnih preduzeća. Ime je preuzela od novosadskog distributivnog prethodnika.

Status javnog preduzeća, Elektrovojvodina je dobila Odlukom Skupštine SAP Vojvodine, januara 1990. godine, a od početka 1992. godine, posluje u sastavu objedinjene Elektroprivrede u Republici - Javnog preduzeća " Elektroprivreda Srbije ". Odlukom Upravnog odbora EPS-a broj 5914/8 od 23.11.2005. godine, promenjena je pravna forma preduzeća i od 1.01.2006. godine, posluje kao Privredno društvo za distribuciju električne energije "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad.

Elektrovojvodina zapošljava oko 2500 radnika, vrednost kapitala od preko 77 milijardi dinara, godišnji prihod od gotovo 50 milijardi i dobit od oko 500 miliona dinara. Elektrovojvodina je, prema mnogim kriterijumima,najuspešnije privredno društvo za distribuciju električne energije,a na teritoriji Vojvodine egzistira najrazvijeniji elektrodistributivni sistem i elektrodistributivna mreža. Treba napomenuti i činjenicu da se na teritoriji Vojvodine nalaze veliki kapaciteti u smislu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, a posebno treba istaći varijetet u smislu zaspupljenosti potencijanlih izvora energije (biomasa, biogas, energija vetra, solarna energija, male HE i dr.). Potencijal u smislu razvoja proivodnje energije iz obnovljivih izvora nije samo bitan za energetiku pokrajine, već se njegovom eksploatacijom stvaraju preduslovi za širi ekonomski razvoj i podsticaj u zapošavanju različitih stručnih kadrova.

Stav Vlade AP Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, ali i najvećeg dela stručne javnosti je da je u ovom trenutku najrealnije konsituisanje jednog javnog snabdevača koji bi u centrima dosadašnjih PD za distribuciju, imao ogranke i zadržavanje sadašnjih 5 operatora distributivnog sistema. S obzirom da Elektrovojvodina ima najveću obavezu u naplati električne energije (tzv. mesečnu fakturu; 3-4 milijardi dinara mesečno), da ima najviše kupaca električne energije (preko 920.000), kao da je i naplata električne energije od kupaca u samom vrhu EPS-a, smatramo da ima dosta argumenata da se u slučaju scenarija sa jednim snabdevačem insistira da njegovo sedište bude u Vojvodini. Imajući u vidu da bi se ukupna delatnost javnog snabevača postepeno centralizovala, da bi ova ideja i u finansijskom i u širem razvojvnom smislu doprinela privrednim aktivnostima AP Vojvodine.

Na kraju se konstatuje da je u okviru Elektroprivrede Srbije tokom 2011. godine konsituisano novo privredno društvo za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sa sedištem u Užicu, i da postoji osnov i da sedište budućeg privrednog društva za snadbevanje kojem se u smislu člana 140 Zakona o energetici može poveriti delatnost Javnog snadbevača bude na teritoriji AP Vojvodine."

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 16.12.2012.