Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA PROPISUJE JEDNOGODIŠNJI ROK ZASTARELOSTI ZA SVA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH USLUGA, A POTRAŽIVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH DAVAOCA USLUGA PREMA DRUGIM PRAVNIM LICIMA ZASTAREVAJU U ROKU OD TRI GODINE


Koji je rok zastarevanja računa, naročito komunalnih usluga, da li utuženje važi ako ne primite tužbu - pitalo je mnogo čitalaca redakciju Potrošača.

Dr Petar Milutinović, predsednik Udruženja za zaštitu potrošača kaže da se pod komunalnim uslugama podrazumevaju usluge za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće.

Da bi se označene usluge tretirale kao komunalne usluge neophodno je da su izvršene za potrebe domaćinstva, odnosno za potrebe potrošača kao fizičkog lica.

U odredbi čl. 378. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima propisan je jednogodišnji rok zastarelosti za sva potraživanja po osnovu gore navedenih komunalnih usluga. Ovaj rok važi samo ako su korisnici potrošači, kao fizička lica, jer se samo tada radi o uslugama za potrebe domaćinstava.

Ako su korisnici označenih usluga privredna društva ili druga pravna lica, kao i ako su korisnici preduzetnici i druga fizička lica koja obavljaju poslovnu delatnost, (lekari, veterinari, advokati i slično), tada se ne primenjuje jednogodišnji rok zastarelosti potraživanja po osnovu označenih usluga.

Naime, potraživanja javnih preduzeća i drugih davaoca označenih usluga prema drugim pravnim licima zastarevaju u roku od tri godine.

Jednogodišnji rok zastarelosti je propisan i za potraživanja radio i TV stanica, povodom upotrebe radio i TV prijemnika, potraživanja pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim i kraćim rokovima, kao i potraživanja pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

Izvor: Politika