Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 118 OD 14.12.2012/ODABRANI DOKUMENTI


 • UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2013. GODINU
 • UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2013. GODINU
 • UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2013. GODINU
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2012. GODINU
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU TURISTIČKE NAKNADE
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O SAVEZNOJ JAVNOJ USTANOVI JUGOSLOVENSKI PREGLED
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-8992/2012
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-8993/2012
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 1700 GODINA MILANSKOG EDIKTA
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA UZIMANJEM I UPOTREBOM DOBARA, DRUGIM PROMETOM DOBARA I PRUŽANJEM USLUGA, BEZ NAKNADE, O UTVRĐIVANJU UOBIČAJENIH KOLIČINA POSLOVNIH UZORAKA, REKLAMNIM MATERIJALOM I DRUGIM POKLONIMA MANJE VREDNOSTI
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOD KOJEG SE SMATRA DA PROMET DOBARA I USLUGA NIJE IZVRŠEN
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZAMENE DOBARA U GARANTNOM ROKU KOD KOJE SE SMATRA DA PROMET DOBARA NIJE IZVRŠEN
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA KOJA SE SMATRAJU UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
 • ISPRAVKA PRAVILNIKA O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI
 • ISPRAVKA SPORAZUMA O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2012. GODINE
 • UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 129/2005
 • UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 955/98
 • UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 1858/98
 • UREDBA KOMISIJE (EU) BROJ 11/2011
 • ISPRAVKA UREDBE KOMISIJE (EZ) BROJ 729/2004
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA GRADA ČAČKA
 • STATUT KOMORE SOCIJALNE ZAŠTITE
Izvor: Paragraf Lex