Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ZATVARANJE CIKLUSA PRAVNE NEVIDLJIVOSTI


Sporazum o saradnji između Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Zastitnika građana Republike Srbije i Visokog komesarijata za izbeglice UN Predstavništva u Srbiji potpisan je u aprilu 2012. godine. Nakon prošlogodišnjih izbora u Republici Srbiji, nadležnost nad sprovođenjem ovog Sporazuma preuzelo je Ministarstvo pravde i državne uprave.

Cilj Sporazuma je uspostavljanje saradnje radi planiranja i realizacije aktivnosti radi pružanja pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine koji nisu upisani u službenu evidenciju u propisanom roku za prijavu te činjenice. Sporazum je potpisan za period od tri godine, a namera tri potpisnika jeste da u bliskoj saradnji i koordinaciji direktnom akcijom i iznalaženjem sistemskih rešenja zatvore ciklus “pravno nevidljivih” Roma u Srbiji, to jest Roma koji nisu upisani u matične knjige rođenih i ne poseduju lična dokumenta, te zbog toga ne mogu uživati osnovna prava na isti način kao i drugi državljani Republike Srbije.

Kao deo sprovođenja Sporazuma u septembru ove godine počela je informativna i medijska kampanja usmerena na romsku populaciju i civilno društvo, kao i za sve građane Srbije. Sastanci sa predstavnicima nadležnih organa i pripadnicima romske zajednice do sada su održani u Subotici, Nišu i Kragujevcu. Sastanak u Novom Sadu je zakazan za 17. oktobar, a u Beogradu za 21. okotobar. Kampanja će se ponoviti i tokom 2014. godine, prateći rezultate sprovođenja Sporazuma. Osnovni cilj je da se u Srbiji zatvori ciklus “pravno nevidljivih” do kraja 2015. godine.

Izvor: http://www.mpravde.gov.rs