Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraDRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA PODRŽAVA PREDLOŽENE IZMENE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU, KAO I KOMPLETAN PAKET MERA ZA FISKALNU KONSOLIDACIJU


DRI je ocenila da su predložene izmene tog zakona početak ozbiljne reforme upravljanja prihodima, rashodima i izdacima budžeta.

U pismu koje je generalni državni revizor dostavio ministru finansija, navodi se da je DRI zadovoljna novim predlogom rešenja Zakona o budžetskom sistemu, kojima se ukidaju sopstveni prihodi svih korisnika javnih sredstava.
DRI, kao najviši državni organ revizije javnih finansija u Srbiji, u tom pismu je ocenila da će na taj način biti postignut veći stepen kontrole nad novčanim tokovima javnih sredstava i da će moći da pravovremeno da budu preduzimane mere u očuvanju likvidnosti i smanjenju deficita budžeta.
DRI je podsetila da je isticala problem lošeg uticaja sopstvenih prihoda institucija na ukupne javne finansije, a da će novim zakonskim rešenjem i uvodjenjem svih korisnika javnih sredstava u Upravu za Trezor, te otvaranjem namenskih računa korisnika, biti omogućeno sveobuhvatno evidentiranje, planiranje i izvršavanje javnih sredstava.
U pismu se takođe ističe da se "izmenama Zakona predvidja da se kapitalni izdaci iskazuju u tri godine, sa ciljem boljeg sagledavanja i kontinuiteta praćenja investicija, čime se postiže efikasnije, preciznije i ekonomičnije planiranje i izvršavanje obaveza namenjenih kapitalnim izdacima.“
"Izmenama Zakona o budžetskom sistemu utvrdjeni su jasni principi uvodjenja poreza, grupisanja naknada, taksi, kazni i prihoda nastalih upotrebom javnih sredstava, što bi trebalo da doprinese doslednom, transparentnom i predvidivom načinu uvodjenja i utvrdjivanja njihove visine
", navedeno je u pismu.
DRI je zaključila kako se time postiže optimalno korišćenje javnih dobara "i značajno olakšava njihova kontrola od DRI i drugih kontrolnih organa u Srbiji."

Izvor: Tanjug