Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSPISAK DODATNIH 63 NAKNADA KOJE ĆE BITI UKINUTE OD 1. OKTOBRA 2012. GODINE


Vlada Republike Srbije je, pored prethodno 12 usvojenih, usvojila i 16 novih Predloga zakona kojima će od 1. oktobra 2012. godine biti ukinute još 63 različite takse i naknade. Nakon usvajanja svih 28 predloženih zakona u Skupštini Republike Srbije, biće ukinuto ukupno138 parafiskalnih nameta.

 

USVOJENO  NA SEDNICI VLADE REPUBLIKE  SRBIJE ODRŽANOJ 14.9.2012. GODINE

1.  Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma

2.  Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju i promet iz oblasti poljoprivredne i prehrambene industrije

3.  Naknada troškova postupka za zahtev za utvrđivanje uslova za odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima

4.  Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje i pregled pošiljki prilikom uvoza, odnosno izvoza grožđa, šire, vina i drugih proizvoda

5.  Troškovi obavljanja poslova vezanih za geografsko poreklo, kontrole proizvodnje grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom, kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom, kao i ispitivanje kvaliteta i senzorskog ocenjivanja vina

6.  Troškovi za registraciju objekta u domaćinstvu za proizvodnju mleka i proizvode od mleka

7.  Troškovi obavezne dezinfekcije motornih vozila prilikom ulaska u Republiku Srbiju

8.  Troškovi postupka registracije objekta za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

9.  Naknada za troškove registracije objekta za držanje i uzgoj životinja, stočnih pijaca, otkupnih mesta i objekata za sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla

10. Slivna vodna naknada od pravnih lica za građevinsko zemljište, objekte, odnosno prostor namenjen za obavljanje privredne i druge delatnosti, stambene objekte, objekte saobraćajne infrastrukture i dobra u opštoj upotrebi

11. Slivna vodna naknada od pravnih lica za poljoprivredno zemljište

12.  Slivna vodna naknada od pravnih lica za šumsko zemljište

13.  Slivna vodna naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave za poljoprivredno zemljište

14.  Slivna vodna naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave za šumsko zemljište

15.  Slivna vodna naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave za građevinsko zemljište, objekte, odnosno prostor namenjen za obavljanje privredne i druge delatnosti, stambene objekte, objekte saobraćajne infrastrukture i dobra u opštoj upotrebi

16. Naknada za vozila na motorni pogon – deo naknade za zagađivanje životne sredine koji se odnosi na vozila na motorni pogon

17. Izdavanje saglasnosti na projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

18. Izdavanje rešenja za korišćenje nuklearnog materijala

19. Izdavanje i produženje licence za obavljanje radijacione delatnosti (Sve delatnosti izuzev medicine/stomatologije)

20.  Izdavanje i produženje licence za obavljanje radijacione delatnosti u medicini - rendgen dijagnostici (po jednom izvoru zračenja)

21. Izdavanje i produženje licence za obavljanje radijacione delatnosti u stomatologiji (po jednom izvoru zračenja)

22.  Izdavanje i produženje licence za obavljanje radijacione delatnosti u medicini - radioterapija

23.  Izdavanje i produženje licence za obavljanje radijacione delatnosti u medicini - nuklearna medicina

24. Izdavanje i produženje licence za obavljanje nuklearne aktivnosti

25. Izdavanje dozvole za promet izvora jonizujućih zračenja

26. Izdavanje dozvole za promet nuklearnih materijala

27. Izdavanje rešenja za korišćenje izvora jonizujućih zračenja

28. Naknada za stručnu procenu podataka koje dostavlja izvoznik radi sprovođenja postupka prethodnog obaveštenja i PIC postupka

29.  Naknada za produženje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija

30. Naknada za procenu tehničkog dosijea o surfaktantu

31. Taksa za predlog za pokušaj poravnanja

32. Taksa za vraćanje testamenta na čuvanje

33. Taksa za podneske kojim se traži izdavanje uverenja

34. Taksa za prigovor prebijanja

35.  Taksa za drugostepenu odluku, osim ako se njom potvđuje u celosti prvostepena odluka ili se meritorno odlučuje

36.  Taksa za odluku o vanrednom pravnom leku, osim ako se odbija zahtev iz vanrednog pravnog leka ili odbacuje vanredni pravni lek

37. Taksa za prigovor protiv platnog naloga

38. Taksa za predlog za povraćaj u pređašnje stanje

39.  Taksa za izdavanje usmenog punomoćja, otkaz ili opoziv punomoćja na zapisnik, sudsko obaveštenje o opozivu ili otkazu ponomoćja

40. Taksa za razmatranje završenih predmeta

41. Visina naknade za potvrdu o pravu na ispitivanje zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja, kontrolora letenja i kabinskog osoblja

42. Naknada za priključenje prilaznog puta na javni put

43.  Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta

44.  Naknada za prekomerno korišćenje državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta

45. Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila

46. Godišnja naknada za ostala vozila na motorni pogon

47. Nadoknada za izgradnju i održavanje javnih i blokovskih skloništa

48.  Sredstva pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini 3% od premije osiguranja od požara u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

49.  Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

50.  Sredstva ostvarena na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnih materija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

51. Sredstva naplaćena od privrednih subjekata na godišnjem nivou, koji se bave proizvodnjom, preradom, uskladištenjem, distribucijom i prodajom zapaljivih tečnosti, eksplozivnih materija i gasova, po osnovu ukupnih instalacionih kapaciteta uskladištenja i glavne merne regulacione stanice na magistralnom gasovodu u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

52.  Sredstva ostvarena po osnovu 1% prihoda od prodaje ulaznica za sportske događaje, po rijavljenom događaju Ministarstvu unutrašnjih poslova u korist Budžetskog fonda za vanredne situacije

53.  Troškovi polaganja usmenog (teorijskog) dela stručnog ispita za turističkog vodiča

54. Turistička naknada

55. Naknade za troškove privatizacije

56.  Naknada za objavljivanje statuta

57. Naknada za objavljivanje na internet strani Agencije podataka od značaja za poslovanje i pravni promet kao što su broj telefona, faksa, internet adresa, adresa elektronske pošte, brojevi računa u bankama i dr.

58.  Naknada za finansijske izveštaje koji su sastavljeni primenom posebne aplikacije Agencije

59. Taksa u slučaju kad podnosilac finansijskog izveštaja na zahtev Agencije ne otkloni nedostatke u propisanom roku, plaća posebnu naknadu za dodatnu obradu finansijskog izveštaja

60.  Taksa za registraciju zamene redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa propisima, naknada iznosi za obveznike revizije

61.  Taksa za registraciju zamene redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa propisima, naknada iznosi za ostale obveznike dostavljanja finansijskih izveštaja

62. Taksa za dodatnu obradu kada podnosilac na zahtev Agencije ne otkloni nedostatke

63.  Naknada za objavljivanje dokumentacije po zahtevu za zamenu objavljene Dokumentacije

 

 

FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE, ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I ZAKONA O DUVANU

1.  FIRMARINA - Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru za preduzetnike i mala preduzeća

2.  Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa za preduzetnike i mala preduzeća

3.  Komunalna taksa za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) za preduzetnike i mala preduzeća

4.  Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju

5.  Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije

6.  Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve

7.  Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi

8.  Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe

9.  Komunalna taksa na držanje kućnih i egzotičnih životinja

10.  Komunalna taksa za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

11.  Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak obavljanja delatnosti

12.  Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, kao i opreme za određivanje kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, a za obavljanje delatnosti skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnom skladištu

13.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis u Registar zadužbina, fondacija i fondova

14.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis promena u Registar zadužbina, fondacija i fondova

15.  Taksa za rešenje po zahtevu za brisanje iz Registra zadužbina, fondacija i fondova

16.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis udruženja u Registar udruženja

17.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis promene u registru

18.  Taksa za rešenje o brisanju udruženja iz registra

19.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja

20.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis promene podataka koji se upisuju u registar predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja 

21.  Taksa za rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz registra predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja

22.  Taksa za uverenje o podacima upisanim u registar predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja

23.  Taksa za rešenje o upisu osnivanja sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza, u Registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza

24.  Taksa za rešenje o upisu promene podataka u Registru sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza

25.  Taksa za rešenje o brisanju sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza, iz Registra sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza

26.  Taksa za kopiju, odnosno za prepis rešenja o registraciji sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza

27.  Taksa za zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice i odjavu vozila

28.  Taksa za izdavanje saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice

29.  Taksa za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz semena i drugog reproduktivnog materijala biljaka radi proizvodnje za potrebe izvoza

30.  Taksa za rešenje po zahtevu za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost

31.  Taksa za zahtev za pregled pošiljke (hrana, odnosno predmeti opšte upotrebe) radi utvrđivanja bezbednosti pošiljke koja se uvozi

32.  Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje vodnih uslova za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim

33.  Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim

34.  Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne dozvole za objekte i radove kojima se utiče na vodni režim  

35.  Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova, i to: snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sistemom

javne kanalizacije, sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanje regulacionih i zaštitinih objekata

i pratećih uređaja na njima, održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, praćenje stanja vodnih objekata, drugi poslovi u skladu sa zakonom o vodama

36.  Taksa za rešenje po zahtevu za ovlašćivanje za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda

37.  Taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja

38.  Taksa za rešenje o upisu sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

39.  Taksa za rešenje po zahtevu za određivanje veterinarske ustanove i ustanove za zaštitu bilja koje mogu vršiti laboratorijsko istraživanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi

utvrđivanja dijagnoze

40.  Taksa za rešenje po zahtevu za određivanje pravnih lica i preduzetnika koji mogu da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

41.  Taksa za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije

42.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za toplotno tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje

43.  Taksa za zahtev za vršenje kontrole bezbednosti hrane u spoljnotrgovinskom prometu

44.  Taksa za izdavanje rešenja o dozvoli za stavljanje u promet, proizvodnju, preradu i doradu, odnosno rešenja o zabrani stavljanja u promet, proizvodnju, preradu i doradu hrane u spoljnotrgovinskom

prometu

45.  Taksa za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene sorte, odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju strane sorte

46.  Taksa za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju ako se uvozi za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti

47.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji

48.  Taksa za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte

49.  Taksa za zahtev za upis u Registar prenesenih prava oplemenjivača

50.  Taksa za zahtev za upis u Registar ugovora o licenci

51.  Taksa za zahtev za izdavanje obavezne licence

52.  Taksa za zahtev za produžetak trajanja obavezne licence

53.  Taksa za zahtev za oglašavanje rešenja o dodeljenom pravu oplemenjivača ništavnim

54.  Taksa za zahtev za ponovni upis sorte u Registar sorti poljoprivrednog bilja

55.  Taksa za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte

56.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja 

57.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva

58.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis u Registar dorađivača semena

59.  Taksa za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za prepakivanje semena

60.  Taksa za uverenje o priznavanju semenskog useva

61.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja i Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

62.  Taksa za rešenje po zahtevu za upis u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja

63.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice (stvaralac, korisnik, odnosno ovlašćena organizacija) ispunjava uslove za procenu rizika za ograničenu upotrebu, uvođenje u proizvodnju i

stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama

64.  Taksa za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, ako ovim zakonom nije drukčije propisano

65.  Taksa za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, koja sadrže ili se sastoje od istih genetički modifikovanih organizama ili kombinacija genetički modifikovanih organizama, a koji su namenjeni za drugačiju upotrebu od upotrebe koja je odobrena rešenjem iz stava 1. ovog tarifnog broja

66.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za obavljanje prognoznoizveštajnih poslova, odnosno poslova vršenja usluga u oblasti zaštite bilja

67.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice ispunjava propisane uslove za pružanje usluga u sprovođenju mera zaštite bilja, odnosno primeni pesticida u poljoprivredi i šumarstvu

68.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava uslove za vršenje zdravstvenog pregleda useva i objekata, odnosno zdravstvenog pregleda proizvodnje bezvirusnog ili na određene

viruse testiranog semena, rasada, sadnog materijala i zemljišta na nematode

69.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da železnička stanica, pomorska luka, rečno, jezersko i vazduhoplovno pristanište, drumski granični prelaz, kontejnerski terminal, pošta, odnosno drugo mesto carinjenja na kojem se vrši zdravstveni pregled pri uvozu i provozu pošiljaka bilja koje se pretovaruju, ispunjava propisane uslove za bezbedno i kvalitetno vršenje zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja

70.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na veliko (skladišta pesticida i đubriva)

71.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet  sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na malo (poljoprivredne apoteke)

72.  Taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet  sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva), na malo, koji se nalaze na pozitivnoj (ocenjenoj) listi otrova

73.  Taksa za obaveštenje o razvrstavanju pravnih lica po delatnostima i određivanju matičnog broja

74.  Taksa za obaveštenje o promeni delatnosti pravnih lica

75.  Posebna naknada – budžetski dinar po Zakonu o duvanu

Izvor: