Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA PODNELA PREKRŠAJNE I PRIJAVE ZA PRIVREDNI PRESTUP PROTIV FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE


Danas, RTV, Fonet

Državna revizorska institucija je u izveštaju o poslovanju Fonda za razvoj Srbije u 2010. godini navela desetine primera za odobravanje kredita klijentima kojima pozitivnu bonitetsku ocenu nije dala ni stručna služba samog Fonda, kao i primere o nenamenskom korišćenju kredita i njihovoj neadekvatnoj obezbeđenosti.

Direktor DRI Radoslav Sretenović potvrdio je da su protiv Fonda za razvoj i odgovornih lica u njemu podnete tri prijave za privredni prestup i jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.List Danas navodi da se u izveštaju o poslovanju, koji ima skoro 200 strana, "mada sa iznošenjemiznenađujućih podataka nije štedela", DRI se uzdržala od davanja mišljenja o finansijskim izveštajima i poslovanju Fonda za 2010. godinu.

Državni revizor je zaključio da nije pribavio "dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za revizorsko mišljenje", pa "shodno tome ne izražava mišljenje o finansijskim izveštajima Fonda za razvoj Srbije za 2010. godinu".

"Za ostale aktivnosti, transakcije i informacije, prikazane u navedenim finansijskim izveštajima, nismo pribavili dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza da izrazimo mišljenje da li su u skladu sa propisima u Srbiji, datim ovlašćenjima i planiranom svrhom", konstatovao je državni revizor.

Da Fond ne kontroliše namensku upotrebu sredstava koja dodeljuje po raznim osnovama, DRI ukazuje nekoliko puta. Niz slučajeva upućuje na zaključak da krediti Fonda nisu obezbeđeni ni na odgovarajući, ni na način kako Fond tvrdi da su obezbeđeni.

Državni revizor navodi da je Fond objavio da su mu potraživanja koja podležu usaglašavanju (neusaglašeno 141,4 milijarde) najvećim delom pokrivena garancijama na imovinu ili menicama sa avalom banke, iako je samo 18 tih potraživanja obezbeđeno navedenim instrumentima.

Kao primer je istaknuta činjenica da za plasmane po 414 investicionih kredita u iznosu od 5,33 milijarde dinara na dan 31. decembra 2010. godine Fond nije imao važeću polisu osiguranja hipotekovane nepokretnosti, niti je od korisnika kredita zahtevano izvršenje te obaveze, pod pretnjom raskida ugovora o kreditu i naplate celokupnog duga sa prispelim kamatama.

Fond za razvoj Srbije je prošlu godinu okončao sa gubitkom od oko 3,8 milijardi dinara.

Izvor: Danas, RTV, Fonet

<<< Nazad na ostale vesti