Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • KORISNIČKO UPUTSTVO CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI - prečišćen tekst zaključno sa izmenom od 29. aprila 2013. godine -
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE TEHNIČAR ZA KOZMETIČKU TEHNOLOGIJU, TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU I TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 21/2004, 11/2005, 3/2007, 2/2008, 2/2013 i 4/2013)
 • PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2010 i 4/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010 i 4/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010 i 4/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2010 i 4/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2010 i 4/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2010 i 4/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U GIMNAZIJI ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 5/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/200, 7/2008, 8/2011, 2/2013 i 4/2013 - ispr.)
 • CENOVNIK KORIŠĆENJA KOMERCIJALNIH PARKIRALIŠTA I UKLANJANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA KOJI PRIMENJUJE JKP "PARKING SERVIS SOMBOR" ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2013)
 • PRAVILNIK O POSTAVLJANJU LETNJIH BAŠTA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 5/2010, 5/2011 i 4/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SOMBORA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2013)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE, OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2013)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PROCENU TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI U POSTUPCIMA PRIBAVLJANJA, OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2013)
 • ODLUKA O BRATIMLJENJU GRADA SREMSKA MITROVICA SA OPŠTINOM LIPLJAN ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2013)
 • ODLUKA O BRATIMLJENJU GRADA SREMSKA MITROVICA SA OPŠTINOM ZUBIN POTOK ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2013)
 • ODLUKA O POKRETANJU GRADSKOG BILTENA SREMSKE MITROVICE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2013)
 • PROGRAM ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU CENE SLUŽBENOG LISTA GRADA SREMSKA MITROVICA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 12/2013 OD 25.04.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: PROPISI: NOVI ZAKON O FAKTORINGU PRED POSLANICIMA U JUNU: • Veća pravna sigurnost za sve učasnike, brža naplata potraživanja i veća likvidnost privrede •
 • Vest - Paragraf Info: PROPISI: ŠTA DONOSE IZMENE ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA: • Nove mreže sudova i promena nadležnosti od 1. jula 2013. godine •
Izvor: Paragraf Lex