Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA ČLAN 20. STAV 1. KONVENCIJE O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA


Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (dalje: Konvencija) je prvi međunarodnopravni instrument koji na sveobuhvatni način garantuje zaštitu prava žena, odnosno zaštitu njihovih građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Konvencija je usvojena u Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (dalje: GS UN) 34/180) Njujorku 18. decembra 1979. godine i stupila na snagu 3. septembra 1981. godine. Uz Konvenciju je donet Opcioni protokol, 6. oktobra 1999. godine u Njujorku, koji je stupio na snagu 22. decembra 2000. godine. SFR Jugoslavija je Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena ratifikovala 1981. godine ("Sl. list SFRJ" - Međunarodni ugovori, br. 11/81). Republika Srbija je, članica Konvencije na osnovu sukcesorske izjave od 2001. godine, a Opcionog protokola uz Konvenciju od 2002. godine ("Sl. list SRJ"- Međunarodni ugovori, br. 13/2002).

Konvencija, između ostalog, predviđa obrazovanje Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena (dalje: Komitet) sastavljenog od stručnjaka iz država ugovornica, koji u radu Komiteta učestvuju u ličnom svojstvu. Prema članu 20. stav 1 Konvencije Komitet se obično sastaje jednom godišnje u trajanju od najviše dve nedelje, radi razmatranja izveštaja podnesenih u skladu s članom 18. ove konvencije. Međutim, usled obimnosti dnevnog reda, pokazalo se da je neophodno produžiti trajanje zasedanja u cilju pravovremenog razmatranja izveštaja i sprovođenja ostalih obaveza. U skladu sa tim, na osmom sastanku država članica Konvencije, na predlog Danske, Islanda, Finske, Norveške i Švedske, usvojen amandman na član 20. stav 1. ove konvencije (CEDAW /SP/1995/2), koji je potvrđen 22. decembra 1995. rezolucijom 50/202 GS UN. Amandman stupa na snagu nakon što ga usvoji dve trećine država ugovornica Konvencije. Do sada Amandman je prihvatilo ukupno 65 država, među kojima je dvadeset zemalja članica EU, dok su od zemalja iz okruženja to učinile Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Turska i Albanija.

Komitet je na 38. sednici održanoj od 14. maja do 1. juna 2007. godine, povodom razmatranja Inicijalnog izveštaja Republike Srbije, u tački 40. zaključnih komentara naveo sledeće: "Komitet podstiče državu ugovornicu da u najkraćem mogućem roku prihvati izmenu člana 20. stav 1. Konvencije koji se odnosi na dinamiku zasedanja Komiteta". Na pitanje o učinjenom napretku ka prihvatanju ovog amandmana, Republika Srbija je odgovorila da "postoji politička volja da se amandman na član 20. stav 1. prihvati. Njegovo usvajanje je, međutim, usporeno zbog činjenice da je došlo do gašenja Državne zajednice Srbije i Crne Gore i uspostavljanja Republike Srbije kao suverene države čije su institucije u fazi konstituisanja".

Republika Srbija je trenutno u procesu priprema Drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, koji će biti predstavljen na 53. sednici Komiteta u oktobru 2012. godine. U skladu sa postojećom procedurom, nakon preliminarnog razmatranja Drugog i trećeg periodičnog izveštaja, Komitet je sačinio listu dodatnih pitanja na koje Republika Srbija treba da dostavi odgovore u pisanoj formi. Kao i prilikom izrade Inicijalnog izveštaja, Komitet je ponovo zatražio detalje o ostvarenom napretku ka usvajanju izmena i dopuna člana 20, stav 1. Konvencije. Budući da amandman na član 20. stav 1.

Konvencije postavlja osnov za uspešan i efikasan rad Komiteta, za šta se Republika Srbija aktivno zalaže, kao i da su otklonjene prepreke navedene prilikom pripreme Inicijalnog izveštaja, ne postoje smetnje za njegovo što hitnije usvajanje.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1558-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 16.4.2013.