Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: SKUPšTINA AP VOJVODINE IMA ROK DO 20. DECEMBRA 2015. GODINE DA DONESE ODLUKU O BUDżETU LOKALNE VLASTI ZA 2016. GODINU


Nakon što je usvojen Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015 - dalje: Zakon), Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ima rok do 20. decembra 2015. godine da svoj najvažniji finansijski akt uskladi sa njim. I dok iz Vlade Vojvodine tvrde da je pokrajinski budžet i ovog puta zakinut, iz Ministarstva finansija stižu poruke da će pokrajina dobiti i preko, Ustavom Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) propisanih sedam odsto.

Po usvajanju Zakona, ministar finansija rekao je da će Vojvodina, kojoj po Ustavu pripada sedam odsto novca iz te kase, zapravo, dobiti 8,39 odsto. Te tvrdnje potpuno su netačne, poručuju iz pokrajine.

"On je tu uračunao i neka ulaganja koja će republika vršiti na teritoriji Vojvodine. To nije budžet Vojvodine. Budžet Vojvodine su ona sredstva koja dođu u bužet Vojvodine, u ovom slučaju. U ovom slučaju to će biti nešto malo manje od tri odsto republičkog budžeta", kaže Zoran Radoman, pokrajinski sekretar za finansije.

To znači da će pokrajina raspolagati sa nešto više od 11 milijardi dinara, a smanjenje budžeta odraziće se na sve oblasti života u pokrajini, kaže Radoman.

Tek kada bude usvojen budžet Vojvodine, znaće se na koje oblasti će se najviše odraziti smanjenje pokrajinske kase. A i ako je članom 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015) predviđeno da taj posao bude gotov do 20. decembra, to neće biti moguće, jer je republički budžet usvojen tek pre nekoliko dana, poruka je iz Sekretarijata za finansije.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015)

Budžetski kalendar

Iz člana Član 31

Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:

2) Kalendar budžeta lokalne vlasti:

(5) 20. decembar - skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti;

(6) 25. decembar - lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru odluku o budžetu lokalne vlasti.

Izvor: Vebsajt RTV, Jovana Krstić, 15.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija